Giả lập hội thoại


Good morning. Ace Beverages Helpline. May I help you?

Chào buổi sáng. Đường dây hỗ trợ của Ace Beverages. Tôi có thể giúp gì ạ?

Yes, please. I need to place an order for ten more cases of my standard house wine - six red and four white - for my restaurant.

À Vâng, làm ơn. Tôi cần đặt 10 kiện rượu vang tiêu chuẩn - 6 đỏ và 4 trắng cho nhà hàng của chúng tôi.

It sounds like you have ordered from us before. Could you give me your customer number please?

Nghe như quý khách đã đặt hàng với chúng tôi trước đây. Làm ơn cho tôi số khách hàng của quý khách?

Of course, here it is ... uh ... 55008-22.

Tất nhiên rồi, số là .....ừm....55008-22.

Ah yes, Mr Green from Suavo Restaurant. I'd just like to confirm your contact details. So, that’s 91 Walton Street, Reading.

À vâng, Ông Green từ nhà hàng Suavo. Tôi chỉ muốn xác nhận chi tiết liên hệ của ông. Đó là 91 phố Walton, Reading.

No, that’s our old address. We’ve just moved to 43 High Street. The new postcode is RG1 2XL.

Không đó là địa chỉ cũ. Chúng tôi đã chuyển tới 43 phố high rồi. Đây là mã bưu điện mới RG1 2XL.

OK. Let me just repeat that. That’s High Street, Reading, RG1 2XL. Is that right?

Được rồi. Để tôi nhắc lại. Đó là phố High, Reading, RG1 2XL, có đúng không ạ?

Yes, that’s right.

Vâng, đúng ạ.

OK, I’ve updated our database. Let me just type in the order... OK ...

Rồi, chúng tôi đã cập nhật cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Để tôi đánh vào trong đơn đặt hàng ... Được rồi

Look, I’m really in a bind. Could you do a rush order on the wine so that we get it by this evening?

Thực sự thì tôi đang trong tình huống cấp bách. Chị có thể đặt lệnh gấp cho đơn rượu này không để chúng tôi có thể nhận được vào tối nay?

Sure, that’s no problem. We can dispatch it by 11 o’clock. OK, Mr Green, could I go over your order again? You’d like your standard order of house wine, six cases red, four white. And we’ll rush the order so that it arrives by approximately 5 p.m.

Chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Chúng tôi có thể gửi đi vào lúc 11 giờ. Được rồi. Ông Green, tôi sẽ nhắc lại đơn đặt hàng của ông? Ông muốn đặt hàng rượu vang tiêu chuẩn, sáu kiện rượt đỏ, 4 kiện rượu trắng. Và chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh để hàng có thể đến vào lúc 5 giờ chiều.

Yes, that’s all correct. Thank you for helping me so quickly.

Vâng, đúng rồi. Cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi một cách nhanh chóng.

My pleasure. Can I help you with anything else?

Niềm hân hạnh của tôi. Tôi còn có thể giúp gì nữa không?

No, thank you. That’s all for today. Bye now.

Không, cảm ơn. Đó là tất cả cho hôm nay. Tạm biệt.

Goodbye.

Tạm biệt