Giả lập hội thoại


Hello. Susanne speaking. How can I help you?

Xin chào, Tôi là Susanne. Tôi có thể giúp gì không ạ?

Hello. I hope I’m at the right place. I just got a new MP3 player - the i -go - and I can’t seem to get it to work. I’m trying to install the software and it just won’t work.

Xin chào. Tôi hy vọng là tôi gọi đúng đường dây. Tôi mới mua máy nghe nhạc MP3 loại - i- go và dường như tôi không chạy được máy. Tôi đang cố gắng cài đặt phần mềm và nó vẫn không hoạt động.

OK, first of all, is that the i-go mini or the ¡-go maxi?

Vâng, đầu tiên đó là loại mini -i-go hay loại maxi -i -go?

The mini.

Loại mini.

Right. So what exactly is the problem? Could you explain what you’ve done so far?

Vâng. Vậy chính xác vấn đề là gì? Anh có thể cho tôi biết là tới thời điểm hiện tại anh đã thao tác những gì rồi?

Well, I put in the CD to install the software and it seemed to work. (Right.) But now I can’t open the window. (OK.) There’s some message about something to do with the system and a number.

À, tôi cho đĩa CD vào để cài đặt phần mềm và nó có vẻ như hoạt động (Đúng). Nhưng bây giờ tôi không thể mở cửa sổ (Vâng). Có một vài tin nhắn về việc phải thao tác gì đó với hệ thống và một con số.

I see. It could be a systems requirement problem.

À tôi hiểu rồi. Đó có thể là vấn đề liên quan đến yêu cầu hệ thống.

Sorry, what does that mean?

Xin lỗi, ý chị là gì ạ?

Well, the systems requirement for the i-go is OS 10 version 10.1.4. That means you need to have that version or a more recent one on your computer or you can’t run the software for the i-go.

À, yêu cầu hệ thống cho loại i-go là 0S 10 phiên bản 10.1.4. Có nghĩa là anh cần có phiên bản đó hoặc phiên bản mới hơn trên máy tính nếu không anh không thể chạy phần mềm này cho i-go.

I see.

Tôi hiểu rồi.

So, could you tell me which operating system you have on your computer?

Vậy, Anh có thể cho tôi biết anh đang sử dụng hệ điều hành nào trên máy mình không?

No, sorry. I’m afraid I’m not very good with computers, as you can tell. I got this i-go for Christmas and I didn’t think it would be so difficult to use.

Không xin lỗi, tôi e rằng tôi không giỏi về máy tính lắm, như chị thấy đấy. Tôi mua máy i-go này cho mùa giáng sinh và tôi không nghĩ là lại khó sử dụng thế.

Oh, don’t worry. We just need to clarify a few things, then you’ll have no trouble. OK, do you see the green box on the upper left-hand corner of your screen? (Uh huh.) When you click on it you’ll see a menu. The first item on the menu says ‘about your computer’. Are you following me all right?

À, đừng lo. Chúng tôi chỉ cần làm rõ một vài chi tiết, sau đó anh sẽ không có phiền toái nào đâu. Được rồi, anh có nhìn thấy hộp màu xanh là cây ở góc trên bên tay trái màn hình không? Khi anh nhấp vào đó, anh sẽ thấy danh mục. mục đầu tiên trong danh mục là "về máy tính của bạn". Anh vẫn đang theo được thông tin tôi hướng dẫn chứ?

Yes.

Vâng.

OK, click on that and you’ll see what operating system you have. Are you having any trouble seeing that? The letters OS followed by some numbers?

Được rồi, nhấp chuột vào đó và anh sẽ thấy anh có hệ điều hành gì. Anh có gặp vấn đề gì xem thông tin đó không? Các chữ cái OS theo sau bởi một vài số.

Ah ... yes, uhm ... it’s OS 10.1. Is that what you mean?

À... đúng rồi, ... đó là OS 10.1...Ý chị là vậy phải không?

That’s right and we’ve found your problem. You need to upgrade your system before you can install the software for your i-go.

Đúng rồi và chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề của anh. Anh cần phải nâng cấp hệ thống trước khi anh có thể lắp đặt phần mềm cho máy i-go của mình.

And how do I do that?

Và tôi làm vậy như thế nào?

Oh, that’s very easy. Let me just talk you through the steps...

Ồ, rất đơn giản thôi. Để tôi hướng dẫn anh qua các bước ....