Giả lập hội thoại


Hello, my name is Laura Gough, that’s G-O-U-G-H.

Xin chào, tên tôi là Laura Gough, đó là G-O-U-G-H.

I’m going to be in Liverpool next week and I’d like to make a reservation for a single room with a bath for two nights, urn that’s Tuesday and Wednesday night, I think the dates are the 5th to the 7th of May.

Tôi sẽ có mặt ở Liverpool trong tuần tới và tôi muốn đặt trước một phòng đơn với một phòng tắm cho 2 đêm .. đó là đêm thứ 3 và thứ 4.

Could you just confirm the reservation in writing? You have my contact details in your file.

Tôi nghĩ là đó là ngày 5 tới 7 tháng 5.

Oh, and could you also send me a list of events like concerts and plays for those evenings? Thanks.

Anh có thể xác nhận thông tin đặt phòng qua thư không? Anh có chi tiết liên hệ của tôi trong hồ sơ.