Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Excuse me. I’d like to make a complaint.
Xin lỗi, tôi muốn khiếu nại.
Oh, I’m sorry to hear that. What seems to be the problem?
Ồ, tôi lấy làm tiếc được biết. Vậy vấn đề là gì ạ?
Your bank service is just awful. I was here last week to take care of some banking transactions. The line was very long since there was only one teller. I asked a bank employee to bring in another teller, but he said they were too busy with more important work. So it took me over an hour to get my business done. I’m going to change to the Clyde Bank!
Dịch vụ ngân hàng bên chị thật là tệ. Tôi đã ở đây tuần trước để thực hiện một vài giao dịch ngân hàng. Người đợi xếp hàng rất dài vì chỉ có đúng một nhân viên phục vụ. Tôi đã đề nghị một nhân viên ngân hàng đưa thêm vào một nhân viên phục vụ nữa nhưng anh ta nói, họ quá bận rộn với công việc quan trọng hơn. Do đó, Tôi phải mất hơn 1 giờ để tôi hoàn thành các giao dịch của mình. Tôi sẽ đổi sang Ngân hàng Clyde.
First of all, let me apologize for the poor service and unhelpful member of staff. It seems that you went through a terrible time getting your business done. Why don’t you come into my office where we can talk without any interruptions... ?
Đầu tiên, cho phép tôi xin lỗi về dịch vụ kém và về nhân viên thiếu ý thức hỗ trợ đó. Dường như anh đã trải qua một thời gian khá tệ để hoàn thành các giao dịch của mình. Tại sao anh không vào văn phòng của tôi nơi chúng ta có thể nói chuyện mà không bị bất cứ gián đoạn nào ...?
Học câu