Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Excuse me. I’ve just noticed the flight to Manchester’s been cancelled. Is there anything you can do? I’ve got to be there by 10 tomorrow. It’s really important. I use your airline all the time. Is there anything you can do? Go via London or something?
Xin lỗi, tôi thấy là chuyến bay tới Manchester đã bị huỷ. Cô có thể giúp gì không? Tôi phải tới đó vào lúc 10 giờ sáng ngày mai. Điều này rất quan trọng. Tôi lúc nào cũng bay với hãng không này của bên cô. Cô có hỗ trợ gì không? Đi qua London hoặc gì đó.
We’ve got a lot of people in the same position I’m afraid, but don’t worry. I’m sure we’ll sort something out. So, let’s see what we can do.
Tôi e rằng, chúng tôi có rất nhiều khách trong cùng hoàn cảnh như anh nhưng đừng lo, tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm được phương hướng xử lý. Vậy để xem chúng tôi có thể làm giúp gì.
Học câu