Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Excuse me. I bought this jumper at your shop yesterday. When I got home, I looked at the receipt and saw that you had overcharged me ten euros.
Xin lỗi, tôi mua chiếc áo len dài tay này tại cửa hàng của chị ngày hôm qua. Khi tôi về nhà, tôi xem biên lai và thấy là bên chị đã chạc phí cao hơn giá đúng là 10 Euros.
Oh, I’m so sorry. It appears that our shop assistant made a mistake. I’ll be happy to refund your money.
Ồ, tôi thực sự xin lỗi. Chắc hẳn là nhân viên cửa hàng chúng tôi đã tính lỗi. Tôi rất vui được hoàn chị tiền.
Actually, I’ve also decided that the jumper is not really the right colour, so I’d like to exchange them for something in red or yellow.
Thực ra, tôi cũng quyết định là màu áo chưa thực sự phù hợp do vậy tôi muốn đổi sang màu đỏ hoặc vàng.
That’s no problem. I’ll be glad to help you.
Không vấn đề gì. Tôi rất vui được giúp chị.
Học câu