Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
May I introduce myself? I’m Velleda Brunelli. I work for Mecro Internazionale in Milan. May I ask your name?
Tôi xin tự giới thiệu? Tôi là Velleda Brunelli. Tôi làm việc cho công ty Mecro Internazionale tại Milan. Xin hỏi quý danh của anh?
Lewis Gillan - I’m with Accutech UK. Nice to meet you.
Lewis Gillan - Tôi đến từ Accutech UK. Rất vui được gặp chị!
Pleased to meet you, too. So, Mr Gillan, how are you enjoying the trade fair?
Cũng rất hân hạnh được gặp Anh. Vậy anh Gillan, Anh tận hưởng hội chợ thương mại như thế nào?
It’s my first time here, actually. It’s very interesting. Lots of good contacts. What about you?
Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Nó rất thú vị. Rất nhiều mối liên lạc tốt. Còn cô?
Oh, I’m enjoying it too. We’re here every year and it’s quite an important event for us. Well, then, are you looking for anything in particular?
Ồ, tôi cũng đang tận hưởng nó đây. Chúng tôi có mặt ở đây hàng năm và đối với chúng tôi đây là một sự kiện khá quan trọng. À, sau đó, anh có tìm kiếm cái gì cụ thể không?
Right now I’m just browsing.
Tại thời điểm hiện tại, tôi chỉ xem qua thôi.
OK, but please feel free to ask me any questions. I’d be glad to go over our products and try to find something suitable for your company.
À, nhưng có gì anh cứ hỏi nhé. Tôi sẽ rất vui lòng trả lời về sản phẩm của chúng tôi và cố gắng tìm ra một vài món phù hợp với công ty của anh.
Thanks, that’s very helpful, (a few minutes later) Well, thank you.
Cảm ơn, điều đó sẽ rất có ích. (một vài phút sau) À, cảm ơn.
Ah, can I interest you in a brochure? It has information about our company and our full range of products.
À, Tôi có thể đưa cho anh cuốn sách quảng cáo này không? Nó có thông tin về công ty của chúng tôi và toàn bộ sản phẩm.
Yes, thank you.
Vâng, cảm ơn.
Here you are. And we’ve got a new catalogue coming out next week. We’re launching some exciting new products. Would you like to put your name on our mailing list?
Đây a. Và chúng tôi có một cuốn cata-lô mới sẽ xuất bản trong tuần tới. Chúng tôi chuẩn bị ra mắt một vài sảm phẩm mới thú vị. Anh có muốn đưa tên mình và danh sách gửi email của chúng tôi?
Yes, that would be good.
Vâng, hay đấy.
Velleda: Do you mind if I take your business card? I’ll make sure you’re on our list. And here’s my card. I’ll send you a quick email next week to see if I can help you with any of our products.
Anh có phiền không nếu tôi lấy danh thiếp của anh? Tôi sẽ bảo đảm anh có trong danh sách của chúng tôi. Và đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ gửi cho anh một email nhanh vào tuần tới để xem nếu tôi có thể giúp gì cho anh với bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi.
That sounds fine. It was nice to meet you.
Nghe ổn đấy chị. Rất vui được gặp chị.
The same here. Enjoy the rest of the fair.
Tôi cũng vậy. Chúc anh tận hưởng thời gian còn lại ở Hội Chợ.
Học câu