Giả lập hội thoại


Nói trước

Hello, I’m Paula Johnston from Delta Systems.

"Xin chào, Tôi là Paula Johnston đến từ Hệ thống Delta.

Nói sau

I’m here today to let you know about some great offers In customer care support services.

Tôi ở đây hôm nay để cho quý vị biết về một số ưu đãi tuyệt vời trong dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Nói trước

I’ll be speaking about our extensive range of products for tracking new and existing customers.

Tôi sẽ trình bày về hạng mục sản phẩm của chúng tôi giúp tìm kiếm khách hàng mới và theo dõi khách hàng hiện có.

Nói sau

With our impressive line of products and services, we offer special benefits that you can’t find with our competitors. Follow-up is our top priority. Before I finish, I’ll just go over the highlights of this presentation again. Our product and service line includes .... We stand out from our competitors with our excellent follow-up.

Với dòng các sản phẩm và dịch vụ ấn tượng này, chúng tôi mang đến những lợi ích đặc biệt mà quý vị không thể tìm thấy ở các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.

Nói trước

I hope you’ll pick up one of our leaflets.

Theo dõi là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Nói sau

Also, if you leave me your contact details, I’ll be glad to send you our latest catalogue by the end of the week.

Trước khi kết thúc, tôi xin điểm lại các các nội dung chính của buổi thuyết trình này.

Nói trước

And if you would like to order today, I’ll make sure you receive our introductory price.

Dòng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm .... Chúng tôi vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh với dịch vụ theo dõi tuyệt vời này.