Giả lập hội thoại


Nói trước

Yeah?

Ừ ?

Nói sau

Hello. This is Marjorie Heighton. I’d like to confirm my appointment with Peter Gore.

Xin chào. Đây là Marjorie Heighton. Tôi muốn xác nhận cuộc hẹn với Ông Peter Gore.

Nói trước

Urn ... sorry ... what did you say?

À, ... xin lỗi.... Chị nói gì ạ?

Nói sau

I’d like to confirm my appointment with Peter Gore, please.

Làm ơn cho tôi xác nhận cuộc hẹn với Ông Peter Gore.

Nói trước

Well, this is the wrong number for that. Uh, wait. (puts phone on hold) Hello? Mrs ... urn ... Hate ...

À, chị gọi sai số để xác nhận lịch hẹn rồi. À, đợi đã ..(giữ máy) Xin chào, Chị... urn ... Hate

Nói sau

Heighton. Marjorie Heighton.

Heighton. Marijorie Heighton.

Nói trước

Look, I’m not responsible for that. You’ll have to call Peter’s secretary.

Chị à, tôi không chịu trách nhiệm cho phần việc này. Chị sẽ phải gọi cho thư ký của ông Peter.

Nói sau

OK. Can you give me the phone number or connect me?

Đồng ý. Cô có thể cho tôi số điện thoại hoặc nối máy cho tôi không?

Nói trước

Yeah, OK. Does anybody know Peter’s extension?

Dạ, được. Có ai biết số máy nhánh của ông Peter không?