A. Tình huống

Trong một lớp học vật lí..

(In a physics class..)

Cô giáo nói: Nếu các em làm nóng kem, nó sẽ chảy ra.

(Teacher: If you heat ice-cream, it turns to water.)

If you heat ice-cream, it turns to water. là câu điều kiện loại 0. Việc làm nóng băng đá và chúng sẽ chảy ra là một sự thật hiển nhiên, tất yếu.

B. Cấu trúc

If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)

If I suddenly have friends over for dinner, I order food from a restaurant for them.

Khi có bạn bè bất ngờ ở lại dùng bữa tôi, tôi thường gọi đồ ăn từ một nhà hàng nào đó để chiêu đãi họ.

If we are cold, we shiver.

Nếu bị lạnh, chúng ta sẽ run lên.

C. Cách dùng

Diễn tả một chân lí, qui luật:

If water is frozen, it expands.

Nếu nước bị đông đặc nó nở ra.

Diễn tả một thói quen:

If it rains, I go to school by taxi.

Nếu trời mưa thì mình đến trường bằng taxi.

I usually walk to school if I have enough time.

Tôi thường đi bộ đến trường nếu tôi có thời gian.

D. Lưu ý

  • Với loại câu điều kiện này, có thể thay “if” bằng “when” hoặc “whenever”

When you put a paper on fire, it burns quickly.

Nếu (khi) bạn đặt một tờ giấy vào lửa, nó sẽ cháy nhanh chóng.

He reads book whenever he has free time.

Anh ấy đọc sách nếu (bất kì lúc nào) anh ấy có thời gian rảnh.

  • Mệnh đề điều kiên (mệnh đề có If) và mệnh đề kết quả, có thể đảo vị trí cho nhau mà không thay đổi ý nghĩa của câu.

If I make a silly mistake, I laugh.

Nếu tôi mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn nào đó, tôi thường tự cười mình.

I laugh, if I make a silly mistake.

Tôi thường tự cười mình, nếu tôi mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn nào đó.

15