Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hello, Miss Wright. Is the boss in?
Chào cô Wright. Ông chủ đến chưa?
Yes, Chris, he is. He's in his office... and he's waiting for you.
Đến rồi anh Chris à. Ông ấy đang ở trong phòng làm việc và đợi anh đó.
Oh... what time did he arrive?
Ồ... ông ấy đến lúc mấy giờ vậy?
He arrived at twenty to ten.
Đến lúc 10 giờ kém 20.
Twenty to ten! So he's been waiting for twenty minutes!
10 giờ kém 20 à! Vậy là ổng đã chờ suốt 20 phút rồi!
Hello, Judy.
Chào Judy.
You've been sitting here for an hour! Where's your husband?
Nãy giờ chị đã ngồi đây một tiếng đồng hồ rồi. Chồng chị đâu?
Oh, he's dancing with Mrs Winston.
Ồ, anh ấy đang kiêu vũ với bà Winston.
Oh, yes... he's dancing very well.
Ô,... ông ấy khiêu vũ rất đẹp.
Has he been dancing all evening?
Ông ấy đã khiêu vũ suốt cả tối à?
Yes, he has... but he hasn't been dancing with me!
Ừ, đúng vậy... nhưng mà anh ấy không kiêu vũ với tôi!
Hello, Mrs Parker...
Chào bà Paker...
Are you waiting to see Doctor Savage?
Bà đang đợi để gặp bác sĩ Savage à?
Hello, Mrs Baker. Yes, I am.
Chào bà Baker. Tôi đang chờ bác sĩ đây.
How long have you been waiting?
Nãy giờ bà chờ bao lâu rồi?
I've been waiting since nine o'clock.
Tôi chờ lúc 9 giờ.
Ah, so you haven't been waiting long. It's only ten past nine now.
Vậy thì bà chờ chưa lâu lắm. Bây giờ mới 9 giờ 10 thôi.
No, no, I haven't. I've been reading this magazine.
Vâng, chưa lâu lắm đâu. Nãy giờ tôi đọc tờ tạp chí này.
It's very interesting. There's an article about operations.
Hay lắm bà ạ. Có một bài báo đề cập đến mấy chuyện giải phẫu.
Eric! Call waiter again!
Eric! Kêu anh phục vụ lần nữa đi!
I've been trying to call him.
Nãy giờ anh vẫn cố gọi anh ta mà.
Eric! We've been sitting here for twenty minutes... and I'm not going to wait any longer!
Eric! Mình ngồi đây nãy giờ 20 phút rồi... em không thể chờ nữa đâu!
I'm sorry, dear... but he's talking to that girl.
Anh xin lỗi, em yêu... nhưng mà anh ta đang mải nói chuyện với cô gái kia.
Yes, he's been talking to her since we came in.
Ờ, anh ta nói chuyện với cô ấy từ hồi mình mới vào cơ.
Waiter!
Anh phục vụ ơi!
Yes, sir... Do you want the bill?
Dạ thưa ông... Ông cần tính tiền à?
The bill! We haven't seen the menu yet.
Tính tiền à! Chúng tôi đã được xem bảng thực đơn đâu.
Học câu