Giả lập hội thoại


Do you want some dessert?

Cậu có muốn dùng món tráng miệng không?

No thanks. We just need our check. Have you seen the waitress?

Không, cám ơn. Chúng ta chỉ cần thanh toán hóa đơn thôi. Cậu đã thấy cô phục vụ chưa?

Where is our waitress anyway?

Cô phục vụ của chúng ta đâu rồi?

Yes, the service hasn't been the best. Is that our waitress over there?

Dịch vụ ở đây không phải là tốt nhất. Cô phục vụ của chúng ta đang ở bên kia phải không?

I'll walk over and get the bill, since I don't think the waitress is coming over here any time soon.

Mình sẽ đi qua và nhận lấy hóa đơn, vì mình không nghĩ cô phục vụ sẽ qua đây sớm.

Good idea. Just bring it back and we'll figure it out together.

Ý hay đấy. Hãy lấy hóa đơn lại và chúng ta sẽ thanh toán nó.

So the bill is $36.00.

Hóa đơn hết 36 đô la.

How much do you think we should leave for a tip?

Cậu nghĩ chúng ta nên để lại bao nhiêu tiền hoa hồng?

My first inclination is to leave nothing for a tip.

Đầu tiên mình nghĩ không để lại đồng nào hết.

I agree, but we don't really know the whole story. There may have been problems in the kitchen beyond her control.

Mình đồng ý, nhưng chúng ta không biết toàn bộ câu chuyện. Có thể có vấn đề trong nhà bếp ngoài tầm kiểm soát của cô ấy.

Let's leave 10%, so we at least leave something for the service.

Hãy để lại 10 phần trăm, ít ra chúng ta nên để lại thứ gì đó cho dịch vụ.

I agree. We will leave $3.60 for the tip.

Tôi đồng ý. Tiền hoa hồng mà chúng ta sẽ để lại 3 đô 60 xu .