mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề là một thành phần của câu. Mệnh đề quan hệ (relative clause) cho chúng ta biết rõ hơn người hay vật mà người nói muốn nói tới

2. Ta dùng who trong các mệnh đề quan hệ khi nói về người (không phải về vật), who khi đó thay cho he/she/they

3. Bạn cũng có thể dùng that thay vì dùng who

The woman who lives next door ...

người phụ nữ sống ở bên cạnh (('who lives next door’ cho chúng ta biết cụ thể hơn người phụ nữ nào đang được nói tới)

2. We know a lot of people who live in London

Chúng tôi quen biết nhiều người sống ở Luân đôn.

3. The man that lives next door is very friendly.

Người đàn ông sống ở phòng bên cạnh rất thân thiện.

dùng that hoặc là which (không dùng who)

hi chúng ta nói về đồ vật, ta dùng that hoặc là which (không dùng who) trong mệnh đề quan hệ

where is the cheese? - it was in the fridge.

Miếng phô mát ở đâu? - nó ở trong tủ lạnh.

Barbara works for a company that makes washing machines. (hay...a company which makes...)

Barbara làm việc cho một công ty sản xuất máy giặt.

trường hợp không thể dùng what

Bạn không thể dùng what trong những câu như dưới đây

Everything that happened was my fault. (không dùng 'Everything what happened...') What = 'the thing (s) that': What happened was my fault. (= the thing that happened)

Mọi việc đã xảy ra là do lỗi của tôi.

trong các mệnh đề quan hệ who/that/which thay cho he/she/they/it.

Hãy nhớ rằng trong các mệnh đề quan hệ chúng ta dùng who/that/which thay cho he/she/they/it.

Do you know the woman who lives next door? (không dùng '...the woman she kives next door’)

Anh có quen người phụ nữ sống phòng bên cạnh không?

15