Học câu

Naomi Wolf: 'A Woman's Place'
Naomi Wolf: 'Vị thế của phụ nữ'
Thu âm
Nghe lại
When I wrote a book that caused controversy, I saw how big a dragon was this paralysis by niceness.
Khi tôi viết một cuốn sách gây ra tranh cãi, tôi thấy loài ác quỷ lớn ẩn trong sự tê liệt tạo ra bởi sự tử tế.
Thu âm
Nghe lại
"The Beauty Myth" argues that newly rigid ideals of beauty are instruments of a backlash against feminism, designed to lower women's self-esteem for a political purpose.
"The Beauty Myth" tranh luận rằng những quan niệm về cái đẹp cứng nhắc theo kiểu mới là công cụ cho những phản ứng dữ dội chống là chủ nghĩa nữ quyền, được định ra để hạ thấp tự trọng của người phụ nữ vì một mục đích chính trị.
Thu âm
Nghe lại
Many positive changes followed the debate.
Nhiều thay đổi tích cực đã diễn ra sau cuộc tranh luận.
Thu âm
Nghe lại
But all that would dwindle away when someone yelled at me - as, for instance, cosmetic surgeons did on TV,
Nhưng tất cả lại đều thu nhỏ lại khi ai đó hét vào mặt tôi - chỉ vì, ví dụ như, những phẫu thuật thẩm mỹ trên TV,
Thu âm
Nghe lại
when I raised questions about silicone implants.
khi tôi đưa ra những câu hỏi về cấy ghép silicon.
Thu âm
Nghe lại
Oh, no, I'd quail, people are mad at me!
Ôi, không, tôi run sợ, người ta nổi điên với tôi!
Thu âm
Nghe lại
Then I read something by the poet Audre Lorde.
Sau đó tôi có đọc được tác phẩm nào đó của nhà thơ Audre Lorde.
Thu âm
Nghe lại
She'd been diagnosed with breast cancer.
Bà đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
Thu âm
Nghe lại
"I was going to die," she wrote, "sooner or later, whether or not I had even spoken myself.
"Tôi sẽ chết," bà viết, "dù là sớm hay muộn, dù tôi có tự mình nói ra hay không.
Thu âm
Nghe lại
My silences had not protected me.
Sự câm lặng của tôi đã chẳng bảo vệ tôi.
Thu âm
Nghe lại
Your silences will not protect you....
Sự câm lặng của các bạn sẽ không bảo vệ các bạn...
Thu âm
Nghe lại
What are the words you do not have yet?
Những lời bạn chưa nói là gì?
Thu âm
Nghe lại
What are the tyrannies you swallow day by day and attempt to make your own, until you will sicken and die of them, still in silence?
Những bạo ngược mà bạn phải nhẫn nhục ngày này qua tháng khác, cho đến khi bạn phát bệnh và chết vì chúng trong sự câm lặng vĩnh cửu là gì?
Thu âm
Nghe lại
We have been socialized to respect fear more than our own need for language."
Chúng ta đã hoà nhập xã hội để rồi kiêng nể nỗi sợ hơn cả nhu cầu về ngôn ngữ của chính chúng ta."
Thu âm
Nghe lại
I began to ask each time: "What's the worst that could happen to me if I tell this truth?"
Mỗi lần tôi lại bắt đầu tự hỏi: "Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với tôi là gì nếu tôi nói ra sự thật này?"
Thu âm
Nghe lại
Unlike women in other countries, our breaking silence is unlikely to have us jailed, "disappeared" or run off the road at night.
Không giống phụ nữ ở các nước khác, việc chúng ta phá vỡ sự câm lặng không khiến chúng ta phải ngồi tù, "biến mất" hay phải chạy trốn giữa đêm.
Thu âm
Nghe lại
Our speaking out will irritate some people, get us called bitchy or hypersensitive and disrupt some dinner parties.
Việc chúng ta lên tiếng sẽ làm một số người bực dọc, làm chúng ta bị nhục mạ là lẳng lơn hoặc quá nhạy cảm và làm gián đoạn những bữa tiệc tối.
Thu âm
Nghe lại
And then our speaking out will permit other women to speak, until laws are changed and lives are saved and the world is altered forever.
Và rồi việc ta lên tiếng sẽ cho phép những phụ nữ khác được nói, cho tới khi luật pháp được thay đôi, những cuộc đời được cứu rỗi và thế giới được xê dịch vĩnh viễn.
Thu âm
Nghe lại
Next time, ask: What's the worst that will happen?
Lần sau, hãy hỏi rằng: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Thu âm
Nghe lại
Then push yourself a little further than you dare.
Rồi đẩy mình vượt quá giới hạn giám làm của bản thân.
Thu âm
Nghe lại
Once you start to speak, people will yell at you.
Một khi các bạn đã bắt đầu lên tiếng, người a sẽ la bạn.
Thu âm
Nghe lại
Anh they will interrupt you, put you down and suggest it's personal.
Họ sẽ cắt ngang bạn, hạ thấp bạn và nói rằng chuyện đó chỉ mang tính cá nhân.
Thu âm
Nghe lại
And the world won't end.
Nhưng thế giới không dừng lại.
Thu âm
Nghe lại
And the speaking will get easier and easier.
Việc lên tiếng sẽ trở nên ngày càng dễ dàng hơn.
Thu âm
Nghe lại
And you will find you have fallen in love with your own vision, which you may never have realized you had.
Và rồi bạn sẽ nhận ra mình đã yêu cái tầm nhìn của chính mình, thứ mà có thể bạn chưa từng nhận ra rằng mình có trước đó.
Thu âm
Nghe lại
And you will lose some friends and lovers, and realize you don't miss them.
Và rồi bạn sẽ đánh mất những người bạn và người yêu, để rồi nhận ra mình chẳng nhớ nhung gì họ.
Thu âm
Nghe lại
And new ones will find you and cherish you.
Và những người mới sẽ tìm ra bạn, trân trọng bạn.
Thu âm
Nghe lại
And you will still flirt and paint your nails, dress up and party,
Rồi bạn sẽ lại tán tỉnh, sơn móng, ăn diện và tiệc tùng,
Thu âm
Nghe lại
because, as I think Emma Goldman said, "If I can't dance, I don't want to be part of your revolution."
bởi vì, như tôi nhớ là Emma Goldman đã nói, "Nếu tôi không thể được nhảy múa, tôi chẳng muốn là một phần trong cuộc cách mạng của các người."
Thu âm
Nghe lại
And at last you'll know with surpassing certainty that only one thing is more frightening than speaking your truth.
Và tới cuối cùng bạn sẽ biết chắc chắn rằng chỉ có một điều duy nhất đáng sợ hơn nói ra sự thật.
Thu âm
Nghe lại
And that is not speaking.
Đó chính là im lặng.
Thu âm
Nghe lại