Giả lập hội thoại


Nói trước

Good morning, you must be Peter Masters. I’m Frank Wepler. Welcome to IGS.

Chào buổi sáng, Ngài chắc hẳn là Peter Masters. Tôi là Frank Welpler. Chào mừng ngài tới IGS.

Nói sau

Thank you. It’s nice to finally meet you face to face.

Cảm ơn. Rất vui vì cuối cùng đã được gặp mặt anh.

Nói trước

Yes, we’ve talked so much on the phone, I feel I know you already. Peter, I’d like to introduce you to Annie Thomas, our customer services manager. Annie, this is Peter Masters from TopForm, in Bristol.

Vâng, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều trên điện thoại, tôi có cảm giác như tôi đã biết ngài rồi. Peter, Tôi xin giới thiệu Ngài với cô Annie Thomas, Quản lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Annie, Đây là ngài Peter Masters từ TopForm, tại Bristol.

Nói sau

Nice to meet you, Ms Thomas.

Rất vui được gặp cô, cô Thomas.

Nói trước

Nice to meet you, too.

Cũng rất vui được gặp Ngài.

Nói sau

So, if you’d just come this way...

Vậy, Nếu ngài ........................

Nói trước

How was your flight from Bristol?

Chuyến bay từ Bristol của Ngài thế nào ạ?

Nói sau

It was fine. It even arrived a bit early.

Tốt cô a. Nó còn đáp xuống hơi sớm chút.

Nói trước

And is this your first time in Brussels?

Và đây là lần đầu tiên Ngài đến Brussels?

Nói sau

No, it’s my third. I’ve been here a couple times as a tourist. I really like the city.

Không, đây là lần thứ 3. Tôi đã đến đây du lịch đôi lần. Tôi thực sự thích thành phố này.

Nói trước

So, here we are. May I take your coat?

À, chúng ta đến rồi. Tôi cầm áo khoác cho Ngài được không?

Nói sau

Oh, that’s very kind of you.

Ồ, Anh chu đáo quá!

Nói trước

If you’d like to take a seat...

Xin mời ngài ngồi ...

Nói sau

Thank you.

Cảm ơn anh.

Nói trước

Would you care for coffee or tea?

Ngài muốn dùng cà phê hay trà ?

Nói sau

Peter Tea would be nice, with two sugars.

Trà sẽ rất tuyệt ,với hai viên đường nhé.