Giả lập hội thoại


Nói trước

Do you want some dessert?

Cậu có muốn dùng món tráng miệng không?

Nói sau

No thanks. We just need our check. Have you seen the waitress?

Không, cám ơn. Chúng ta chỉ cần thanh toán hóa đơn thôi. Cậu đã thấy cô phục vụ chưa?

Nói trước

Where is our waitress anyway?

Cô phục vụ của chúng ta đâu rồi?

Nói sau

Yes, the service hasn't been the best. Is that our waitress over there?

Dịch vụ ở đây không phải là tốt nhất. Cô phục vụ của chúng ta đang ở bên kia phải không?

Nói trước

I'll walk over and get the bill, since I don't think the waitress is coming over here any time soon.

Mình sẽ đi qua và nhận lấy hóa đơn, vì mình không nghĩ cô phục vụ sẽ qua đây sớm.

Nói sau

Good idea. Just bring it back and we'll figure it out together.

Ý hay đấy. Hãy lấy hóa đơn lại và chúng ta sẽ thanh toán nó.

Nói trước

So the bill is $36.00.

Hóa đơn hết 36 đô la.

Nói sau

How much do you think we should leave for a tip?

Cậu nghĩ chúng ta nên để lại bao nhiêu tiền hoa hồng?

Nói trước

My first inclination is to leave nothing for a tip.

Đầu tiên mình nghĩ không để lại đồng nào hết.

Nói sau

I agree, but we don't really know the whole story. There may have been problems in the kitchen beyond her control.

Mình đồng ý, nhưng chúng ta không biết toàn bộ câu chuyện. Có thể có vấn đề trong nhà bếp ngoài tầm kiểm soát của cô ấy.

Nói trước

Let's leave 10%, so we at least leave something for the service.

Hãy để lại 10 phần trăm, ít ra chúng ta nên để lại thứ gì đó cho dịch vụ.

Nói sau

I agree. We will leave $3.60 for the tip.

Tôi đồng ý. Tiền hoa hồng mà chúng ta sẽ để lại 3 đô 60 xu .