giây
1.0

3 Rules to Spark Learning

 • 00:12
  I teach chemistry.
  Tôi dạy hóa.
 • 00:15
  (Explosion)
  (Tiếng nổ)
 • 00:16
  All right, all right.
  Được rồi, được rồi.
 • 00:19
  So more than just explosions,
  Không chỉ những thí nghiệm nổ
 • 00:21
  chemistry is everywhere.
  hóa học ở khắp mọi nơi.
 • 00:23
  Have you ever found yourself at a restaurant spacing out
  Bạn đã bao giờ ở trong một nhà hàng và mơ màng
 • 00:26
  just doing this over and over?
  và làm như thế này liên tục không?
 • 00:28
  Some people nodding yes.
  Một vài người gật đầu.
 • 00:30
  Recently, I showed this to my students,
  Gần đây, tôi làm thế này trước mặt học sinh
 • 00:32
  and I just asked them to try and explain why it happened.
  và bảo học sinh của tôi thử làm và hỏi chúng vì sao lại có hiện tượng này xảy ra
 • 00:37
  The questions and conversations that followed
  Những câu hỏi và bàn luận chủ đề này
 • 00:39
  were fascinating.
  thực sự rất thú vị
 • 00:41
  Check out this video that Maddie
  Cùng xem video
 • 00:43
  from my period three class sent me that evening.
  Maddie, một học sinh của tôi đã gửi cho tôi ngay tối hôm đó.
 • 00:57
  (Clang) (Laughs)
  (Tiếng vang) (Cười)
 • 00:59
  Now obviously, as Maddie's chemistry teacher,
  Rõ ràng khi là một giáo viên hóa học của Maddie,
 • 01:02
  I love that she went home and continued to geek out
  Tôi thực sự hạnh phúc khi cô ấy về nhà và say mê tìm tòi
 • 01:05
  about this kind of ridiculous demonstration
  về thí nghiệm kì cục
 • 01:08
  that we did in class.
  mà chúng tôi thực hiện trên lớp
 • 01:09
  But what fascinated me more is that Maddie's curiosity
  Nhưng điều tôi thấy thích thú hơn cả là chính sự tò mò của Maddie
 • 01:12
  took her to a new level.
  đã đưa cô ấy lên trình độ mới
 • 01:14
  If you look inside that beaker,
  Nếu bạn nhìn vào trong cái chén đó,
 • 01:16
  you might see a candle.
  bạn sẽ thấy một cái nến.
 • 01:18
  Maddie's using temperature to extend this phenomenon
  Maddie dùng nhiệt để kéo dài hiện tượng này
 • 01:21
  to a new scenario.
  lâu hơn
 • 01:23
  You know, questions and curiosity like Maddie's
  Bạn biết đấy, những câu hỏi và trí tò mò được đặt ra như Maddie
 • 01:27
  are magnets that draw us towards our teachers,
  chính là nam châm cuốn chúng ta vào với giáo viên,
 • 01:30
  and they transcend all technology
  và giúp vượt qua mọi thứ công nghệ
 • 01:33
  or buzzwords in education.
  hoặc những từ thông dụng trong giáo dục.
 • 01:36
  But if we place these technologies before student inquiry,
  Nhưng nếu như chúng ta áp đặt công nghệ trước khi học sinh đặt câu hỏi
 • 01:40
  we can be robbing ourselves
  có thể chính chúng ta đang cướp đi
 • 01:42
  of our greatest tool as teachers: our students' questions.
  việc làm giáo viên của chính mình bằng cách: hạn chế câu hỏi của sinh viên
 • 01:47
  For example, flipping a boring lecture from the classroom
  Ví dụ, thay vì một bài giảng nhàm chán ở lớp
 • 01:51
  to the screen of a mobile device
  thì sẽ là trên màn hình hoặc thiết bị di động
 • 01:53
  might save instructional time,
  sẽ tiết kiệm được thời gian hướng dẫn,
 • 01:55
  but if it is the focus of our students' experience,
  nhưng nếu tập trung vào trải nghiệm của sinh viên,
 • 01:58
  it's the same dehumanizing chatter
  thì giống như nói chuyện nhảm
 • 02:01
  just wrapped up in fancy clothing.
  về việc mặc đồ mình yêu thích
 • 02:03
  But if instead we have the guts
  Nhưng nếu như thay về chúng ta có dũng khí
 • 02:05
  to confuse our students, perplex them,
  làm sinh viên bối rối và lúng túng
 • 02:08
  and evoke real questions,
  và đưa ra những câu hỏi thực sự
 • 02:11
  through those questions, we as teachers have information
  Thông qua những câu hỏi đó, những giáo viên có thông tin
 • 02:14
  that we can use to tailor robust
  để có thể điều chỉnh nhiều hơn
 • 02:17
  and informed methods of blended instruction.
  và đưa ra các phương pháp hướng dẫn
 • 02:20
  So, 21st-century lingo jargon mumbo jumbo aside,
  Bỏ qua tiếng lóng, biệt ngữ ở thế kỉ 21 này,
 • 02:25
  the truth is, I've been teaching for 13 years now,
  sự thật là, Tôi đã đi dạy được 13 năm rồi
 • 02:30
  and it took a life-threatening situation
  đã có một thời gian khổ cực
 • 02:32
  to snap me out of 10 years of pseudo-teaching
  mới giúp tôi thoát khỏi 10 năm giả dạy
 • 02:35
  and help me realize that student questions
  và giúp tôi nhận ra nhữg câu hỏi của sinh viên
 • 02:39
  are the seeds of real learning,
  chính là hạt giống của việc học thật sự
 • 02:42
  not some scripted curriculum
  chứ không phải giáo trình in sẵn
 • 02:44
  that gave them tidbits of random information.
  chỉ đưa ra cho sinh viên một mảng thông tin nhỏ.
 • 02:47
  In May of 2010, at 35 years old,
  Tháng 5 năm 2010, khi 35 tuổi
 • 02:51
  with a two-year-old at home and my second child on the way,
  2 năm ở nhà cùng đứa con thứ 2 của tôi
 • 02:54
  I was diagnosed with a large aneurysm
  tôi được chẩn đoán phình mạch,
 • 02:56
  at the base of my thoracic aorta.
  động mạch chủ ở ngực
 • 02:59
  This led to open-heart surgery. This is the actual real email
  Dẫn đến việc tôi phải phẫu thuật tim. Đây là email thật
 • 03:02
  from my doctor right there.
  tôi nhận được từ bác sĩ của tôi.
 • 03:04
  Now, when I got this, I was -- press Caps Lock --
  Bây giờ khi tôi có nó,
 • 03:07
  absolutely freaked out, okay?
  tôi đã rất hoảng sợ.
 • 03:10
  But I found surprising moments of comfort
  Nhưng tôi nhận ra khoảnh khắc không ngờ
 • 03:14
  in the confidence that my surgeon embodied.
  đó là thoải mái khi thấy sự tự tin bác sĩ phẫu thuật đem đến
 • 03:17
  Where did this guy get this confidence, the audacity of it?
  Nhờ đâu ông ta có sự tự tin, sự gan dạ trong đó?
 • 03:21
  So when I asked him, he told me three things.
  Khi tôi hỏi bác sĩ, ông ấy nói với tôi 3 điều.
 • 03:24
  He said first, his curiosity drove him
  Ông nói rằng, đầu tiên chính là sự tò mò đã dẫn lối
 • 03:28
  to ask hard questions about the procedure,
  để hỏi những câu hỏi khó liên quan đến quá trình
 • 03:30
  about what worked and what didn't work.
  hỏi xem việc gì có tác dụng, việc gì không
 • 03:33
  Second, he embraced, and didn't fear,
  Thứ hai, ông không sợ sệt mà tự gắn mình
 • 03:36
  the messy process of trial and error,
  vào quá trình ngổn ngang những lần thử nghiệm và không thành công
 • 03:39
  the inevitable process of trial and error.
  quá trình không thể tránh khỏi những thử nghiệm và sai phạm
 • 03:41
  And third, through intense reflection,
  Và thứ ba, thông qua việc phản ánh cường độ cao
 • 03:44
  he gathered the information that he needed
  ông thu thập những thông tin cần thiết
 • 03:47
  to design and revise the procedure,
  để thiết kế và xem lại quá trình
 • 03:49
  and then, with a steady hand, he saved my life.
  sau đó, với đôi bàn tay chắc chắn, ông đã cứu đời tôi
 • 03:52
  Now I absorbed a lot from these words of wisdom,
  Bây giờ, tôi đã ngấm nhiều thứ từ ông,
 • 03:56
  and before I went back into the classroom that fall,
  và trước khi tôi quay trở lại dạy học và thất bại,
 • 03:58
  I wrote down three rules of my own
  Tôi viết nên 3 quy tắc của riêng mình
 • 04:01
  that I bring to my lesson planning still today.
  đưa vào từng bài giảng của mình ngày hôm nay
 • 04:04
  Rule number one: Curiosity comes first.
  Quy tắc thứ nhất: Tò mò tiên quyết.
 • 04:08
  Questions can be windows to great instruction,
  Các câu hỏi có thể là cánh cửa cho việc dạy thành công
 • 04:11
  but not the other way around.
  chứ không đi lòng vòng
 • 04:14
  Rule number two: Embrace the mess.
  Quy tắc 2: Đối mặt với khó khăn
 • 04:17
  We're all teachers. We know learning is ugly.
  Chúng ta là giáo viên. Chúng ta biết học hành thật vất vả.
 • 04:20
  And just because the scientific method is allocated
  Và vì phương pháp khoa học
 • 04:23
  to page five of section 1.2 of chapter one
  được phân chia theo trang 5 của bài 1.2, chương 1
 • 04:26
  of the one that we all skip, okay,
  của cuốn mà chúng ta thường bỏ qua
 • 04:30
  trial and error can still be an informal part
  thử nghiệm và thất bại là một phần không nghiêm trọng
 • 04:33
  of what we do every single day
  mà chúng ta vẫn làm hàng ngày
 • 04:35
  at Sacred Heart Cathedral in room 206.
  ở nhà thờ Sacred Heart phòng 206.
 • 04:38
  And rule number three: Practice reflection.
  Và quy tắc thứ 3: Phản ánh thực tế
 • 04:42
  What we do is important. It deserves our care,
  Điều chúng ta làm rất quan trọng. Cần có sự quan tâm,
 • 04:45
  but it also deserves our revision.
  và cả việc xem xét kĩ lưỡng.
 • 04:48
  Can we be the surgeons of our classrooms?
  Ta có thể trở thành những bác sĩ phẫu thuật trong chính lớp học của ta không?
 • 04:51
  As if what we are doing one day will save lives.
  Như thể điều ta làm sẽ cứu mạng của nhiều người một ngày nào đó.
 • 04:54
  Our students our worth it.
  Học trò của chúng ta xứng đáng có điều đó.
 • 04:55
  And each case is different.
  Và mỗi trường hợp mỗi khác.
 • 04:58
  (Explosion)
  (Tiếng nổ)
 • 04:59
  All right. Sorry.
  Xin lỗi quý vị.
 • 05:01
  The chemistry teacher in me just needed to get that
  Tinh thần giáo viên hóa học trong tôi cần làm điều đó
 • 05:02
  out of my system before we move on.
  trước khi ta tiếp tục.
 • 05:05
  So these are my daughters.
  Đây là những đứa con gái của tôi
 • 05:07
  On the right we have little Emmalou -- Southern family.
  Bên phải là Emmalou bé bỏng - ở phía Nam.
 • 05:11
  And, on the left, Riley.
  Và bên trái là Riley.
 • 05:14
  Now Riley's going to be a big girl in a couple weeks here.
  Trong vài tuần nữa thôi, Riley sẽ lớn rồi.
 • 05:16
  She's going to be four years old,
  Con gái tôi sắp đón sinh nhật lần thứ 4.
 • 05:18
  and anyone who knows a four-year-old
  và ai biết rằng một cô bé 4 tuổi
 • 05:20
  knows that they love to ask, "Why?"
  yêu thích việc hỏi "Tại sao?"
 • 05:23
  Yeah. Why.
  Vâng. Tại sao.
 • 05:25
  I could teach this kid anything
  Tôi có thể dạy nó bất kì điều gì
 • 05:27
  because she is curious about everything.
  nhưng con bé luôn tò mò về mọi thứ
 • 05:30
  We all were at that age.
  Chúng ta đều từng trải qua lứa tuổi này.
 • 05:32
  But the challenge is really for Riley's future teachers,
  Nhưng điều khó khăn trước mắt là giáo viên tương lai của Riley,
 • 05:36
  the ones she has yet to meet.
  người mà con bé chưa gặp.
 • 05:39
  How will they grow this curiosity?
  Họ sẽ kích thích trí tò mò của chúng như thế nào?
 • 05:41
  You see, I would argue that Riley is a metaphor for all kids,
  Bạn thấy đấy, tôi có thể nói rằng Riley chính là ẩn dụ cho tất cả trẻ em,
 • 05:47
  and I think dropping out of school comes in many different forms --
  và tôi nghĩ chúng sẽ rời khỏi trường theo nhiều cách khác nhau
 • 05:50
  to the senior who's checked out before the year's even begun
  đến mức cao hơn khi khởi đầu
 • 05:53
  or that empty desk in the back of an urban middle school's classroom.
  hoặc là ở lại với cái bàn trống rỗng trong lớp
 • 05:58
  But if we as educators leave behind
  Nhưng chúng ta, những người giáo dục con trẻ đã bỏ lại
 • 06:01
  this simple role as disseminators of content
  vai trò đơn giản của một người truyền đạt kiến thức
 • 06:04
  and embrace a new paradigm
  và dính chặt lấy hệ biến hóa mới
 • 06:06
  as cultivators of curiosity and inquiry,
  như một cái máy của sự tò mò và chất vấn
 • 06:09
  we just might bring a little bit more meaning
  Chúng ta đem đến giá trị tốt đẹp hơn
 • 06:11
  to their school day, and spark their imagination.
  cho những tháng ngày đến trường, và kích thích trí tưởng tượng của học trò.
 • 06:14
  Thank you very much.
  Cảm ơn quý vị
 • 06:16
  (Applause)
  (Vỗ tay)