• Ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership
  Thưa các quý ông và quý bà, tại TED chúng ta nói nhiều về lãnh đạo
 • and how to make a movement.
  và cách tạo nên sự chuyển biến.
 • So let's watch a movement happen, start to finish,
  Vậy nên hãy xem cách sự chuyển biến xảy ra, từ đầu tới cuối,
 • in under three minutes
  dưới 3 phút
 • and dissect some lessons from it.
  và rút ra một số bài học.
 • First, of course you know,
  Đầu tiên, đương nhiên bạn biết,
 • a leader needs the guts to stand out and be ridiculed.
  một nhà lãnh đạo cần lòng can đảm để đứng lên và bị chế nhạo.
 • What he's doing is so easy to follow.
  Điều người đó làm dễ để làm theo.
 • Here's his first follower with a crucial role;
  Đây là người theo anh ấy đầu tiên với một vai trò quan trọng;
 • he's going to show everyone else how to follow.
  người này sẽ chỉ cho mọi người cách để đi theo.
 • Now, notice that the leader embraces him as an equal.
  Giờ, hãy nhớ rằng người lãnh đạo cho bản thân mình là ngang bằng.
 • Now it's not about the leader anymore;
  Vậy giờ người lãnh đạo không phải vấn đề;
 • it's about them, plural.
  mà là về họ, số nhiều.
 • Now, there he is calling to his friends.
  Giờ, anh ấy gọi bạn của mình.
 • Now, if you notice that the first follower
  Nếu bạn để ý người cộng tác đầu tiên
 • is actually an underestimated form of leadership in itself.
  thực ra là dạng chưa được đánh giá của khả năng lãnh đạo.
 • It takes guts to stand out like that.
  Cần có sự can đảm để làm vậy.
 • The first follower is what transforms a lone nut into a leader.
  Người công tác đầu tiên sẽ chuyển đổi một người đơn độc thành một lãnh đạo.
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
 • And here comes a second follower.
  Và rồi là người cộng tác thứ hai.
 • Now it's not a lone nut, it's not two nuts --
  Giờ không phải một tên khùng đơn độc, không phải hai tên khùng --
 • three is a crowd, and a crowd is news.
  ba là một đám đông rồi, và đám đông là tin tức.
 • So a movement must be public.
  Nên một sự chuyển biến cần được công khai.
 • It's important to show not just the leader, but the followers,
  Rất quan trọng khi thể hiện, không chỉ lãnh đạo, mà những người đi theo,
 • because you find that new followers emulate the followers, not the leader.
  bởi bạn thấy rằng người đi theo mới mô phỏng những người đi theo, không phải lãnh đạo.
 • Now, here come two more people, and immediately after,
  Giờ có thêm hai người nữa, và ngay lập tức sau đó,
 • three more people.
  ba người nữa.
 • Now we've got momentum. This is the tipping point.
  Giờ chúng ta có một lực lượng. Đây là điểm mấu chốt.
 • Now we've got a movement.
  Giờ chúng ta có sự chuyển biến.
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • So, notice that, as more people join in,
  Vậy nên, chú ý rằng, càng nhiều người tham gia,
 • it's less risky.
  thì sẽ càng bớt rủi ro.
 • So those that were sitting on the fence before
  Với những người ngồi sau hàng rao trước kia
 • now have no reason not to.
  giờ không còn lý do để không tham gia.
 • They won't stand out, they won't be ridiculed,
  Họ không cần đứng lên, họ sẽ không bị chế nhạo,
 • but they will be part of the in-crowd if they hurry.
  nhưng họ vẫn là một phần của đám đông nếu họ nhanh chóng tham gia.
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • So, over the next minute,
  Vậy nên, một vài phút tới,
 • you'll see all of those that prefer to stick with the crowd
  bạn sẽ thấy những người muốn gắn liền với đám đông
 • because eventually they would be ridiculed for not joining in.
  bởi họ sẽ bị chế nhạo khi không tham gia.
 • And that's how you make a movement.
  Và đó là cách bạn tạo nên sự chuyển biến.
 • But let's recap some lessons from this.
  Những hãy cùng rút ra bài học.
 • So first, if you are the type,
  Đầu tiên, nếu bạn thuộc tuýp
 • like the shirtless dancing guy that is standing alone,
  giống như người đàn ông cởi trần mà đứng một mình,
 • remember the importance of nurturing your first few followers as equals
  hãy nhớ đến việc gìn giữ công bằng những người đi theo ít ỏi đầu tiên
 • so it's clearly about the movement, not you.
  nên nó sẽ rõ ràng về sự chuyển biến, không phải bạn.
 • (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • Okay, but we might have missed the real lesson here.
  Nhưng chúng ta có thể bỏ lỡ bài học thực sự ở đây.
 • The biggest lesson, if you noticed --
  Bài học lớn nhất, nếu bạn để ý --
 • did you catch it? --
  bạn có biết không? --
 • is that leadership is over-glorified.
  chính là khả năng lãnh đạo được tôn vinh quá mức.
 • Yes, it was the shirtless guy who was first,
  Vâng, chính là chàng trai cởi trần là người đầu tiên,
 • and he'll get all the credit,
  và anh ấy sẽ nhận toàn bộ sự chú ý,
 • but it was really the first follower
  nhưng sẽ là người đi theo đầu tiên
 • that transformed the lone nut into a leader.
  và khiến tên khùng đơn độc trở thành nhà lãnh đạo.
 • So, as we're told that we should all be leaders,
  Nếu chúng ta được nói rằng tất cả chúng ta nên lãnh đạo,
 • that would be really ineffective.
  như vậy thì sẽ rất thiếu hiệu quả.
 • If you really care about starting a movement,
  Nếu bạn thực sự quan tâm về việc bắt đầu một sự chuyển biến,
 • have the courage to follow and show others how to follow.
  có can đảm để làm theo và chỉ mọi người cách làm theo.
 • And when you find a lone nut doing something great,
  Và khi bạn biết một tên khùng đơn độc thực hiện điều gì đó tuyệt vời,
 • have the guts to be the first one to stand up and join in.
  có lòng can đảm trở thành người đầu tiên dám đứng lên và tham gia.
 • And what a perfect place to do that, at TED.
  Và còn nơi nào tuyệt vời hơn để làm điều đó, tại TED.
 • Thanks.
  Xin cảm ơn.
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
  • Từ vựng leadership
   leadership /ˈliː.də.ʃɪp/ danh từ
   sự lânh đạo
  • Từ vựng movement
   movement /ˈmuːv.mənt/ danh từ
   sự chuyển động, sự vận động, sự cử động, sự hoạt động
  • Từ vựng dissect
   dissect /daɪˈsekt/ ngoại động từ
   mổ xẻ, phân tích kỹ, khảo sát tỉ mỉ, phê phán từng li từng tí
  • Từ vựng crucial
   crucial /ˈkruː.ʃəl/ tính từ
   quyết định; cốt yếu, chủ yếu
  • Từ vựng emulate
   emulate /ˈem.jə.leɪt/ ngoại động từ
   ganh đua với, cạnh tranh với
  • Từ vựng momentum
   momentum /məˈmen.təm/ danh từ, số nhiều m
   được tăng cường mạnh lên
  • Từ vựng risky
   risky /ˈrɪs.ki/ tính từ
   liều, mạo hiểm