giây
1.0

A visual history of social dance in 25 moves

 • 00:12
  This is the Bop.
  Đây là điệu Bop.
 • 00:14
  The Bop is a type of social dance.
  Bop là một điệu nhảy để giao tiếp.
 • 00:21
  Dance is a language,
  Nhảy là một ngôn ngữ,
 • 00:22
  and social dance is an expression that emerges from a community.
  và nhảy giao tiếp là một cách biểu lộ bắt nguồn từ một cộng đồng.
 • 00:27
  A social dance isn't choreographed by any one person.
  Nhảy giao tiếp không do bất cứ ai biên đạo.
 • 00:30
  It can't be traced to any one moment.
  Ta Không xác định được thời gian nó ra đời
 • 00:33
  Each dance has steps that everyone can agree on,
  Mỗi thể loại có những bước nhảy mà mọi người đều đồng tình,
 • 00:36
  but it's about the individual and their creative identity.
  nhưng nó thực sự là về mỗi cá nhân và bản sắc sáng tạo của họ.
 • 00:41
  Because of that,
  Vì lẽ đó,
 • 00:42
  social dances bubble up,
  những điệu nhảy giao tiếp đã xuất hiện,
 • 00:44
  they change
  thay đổi
 • 00:45
  and they spread like wildfire.
  và nhanh chóng lan truyền rộng khắp.
 • 00:48
  They are as old as our remembered history.
  Các điệu nhảy này có lịch sử rất lâu đời.
 • 00:53
  In African-American social dances,
  Qua các điệu nhảy giao tiếp Mỹ gốc Phi,
 • 00:55
  we see over 200 years
  ta thấy được
 • 00:57
  of how African and African-American traditions influenced our history.
  tầm ảnh hưởng của nền văn hóa châu Phi và Mỹ gốc Phi tới lịch sử chúng ta qua hơn 200 năm
 • 01:04
  The present always contains the past.
  Hiện tại luôn luôn chứa đựng quá khứ.
 • 01:07
  And the past shapes who we are
  Và quá khứ định hình con người ta trong hiện tại
 • 01:09
  and who we will be.
  và trong tương lai.
 • 01:11
  (Clapping)
  (Vỗ tay)
 • 01:15
  The Juba dance was born from enslaved Africans' experience
  Điệu Juba ra đời từ trải nghiệm của những người nô lệ châu Phi
 • 01:18
  on the plantation.
  trong đồn điền.
 • 01:20
  Brought to the Americas,
  Được đưa đến châu Mỹ,
 • 01:21
  stripped of a common spoken language,
  và lột bỏ đi một ngôn ngữ nói chung
 • 01:23
  this dance was a way for enslaved Africans to remember where they're from.
  điệu nhảy này là cách những nô lệ châu Phi nhớ về nguồn gốc của mình.
 • 01:28
  It may have looked something like this.
  Nó thường giống thế này.
 • 01:36
  Slapping thighs,
  Vỗ đùi,
 • 01:37
  shuffling feet
  di chuyển chân liên tục
 • 01:38
  and patting hands:
  và vỗ nhẹ tay:
 • 01:40
  this was how they got around the slave owners' ban on drumming,
  đây là cách họ lách luật cấm đánh trống từ các chủ nô,
 • 01:44
  improvising complex rhythms
  ứng biến các giai điệu phức tạp
 • 01:47
  just like ancestors did with drums in Haiti
  y như việc tổ tiên đã chơi trống ở Haiti
 • 01:49
  or in the Yoruba communities of West Africa.
  hay trong các cộng đồng Yoruba ở Tây Phi.
 • 01:56
  It was about keeping cultural traditions alive
  Nó có giá trị lưu giữ các truyền thống văn hóa tồn tại
 • 01:59
  and retaining a sense of inner freedom
  và duy trì cảm giác tự do nội tại
 • 02:02
  under captivity.
  trong tình trạng bị giam cầm.
 • 02:05
  It was the same subversive spirit that created this dance:
  Cũng chính tinh thần nổi loạn này đã tạo nên
 • 02:10
  the Cakewalk,
  điệu Cakewalk,
 • 02:11
  a dance that parodied the mannerisms of Southern high society --
  điệu nhảy này nhại lại thói kiểu cách của xã hội thượng lưu phương Nam --
 • 02:15
  a way for the enslaved to throw shade at the masters.
  đây là cách để những người nô lệ chỉ trích chủ của họ.
 • 02:18
  The crazy thing about this dance
  Điều đặc biệt ở điệu nhảy Cakewalk này
 • 02:20
  is that the Cakewalk was performed for the masters,
  là nó được biểu diễn cho các chủ nô xem,
 • 02:23
  who never suspected they were being made fun of.
  nhưng họ chưa bao giờ biết là chính mình đang bị giễu cợt.
 • 02:29
  Now you might recognize this one.
  Bạn có thể nhận ra điệu nhảy này
 • 02:31
  1920s --
  Vào thập niên 1920 --
 • 02:32
  the Charleston.
  điệu Charleston.
 • 02:37
  The Charleston was all about improvisation and musicality,
  Điệu Charleston được tạo nên từ sự ứng biến và nhạc cảm,
 • 02:41
  making its way into Lindy Hop,
  sau đó đã phát triển thành điệu Lindy Hop,
 • 02:43
  swing dancing
  nhảy swing,
 • 02:44
  and even the Kid n Play,
  và thậm chí Kid n Play,
 • 02:45
  originally called the Funky Charleston.
  mà ban đầu được gọi là Funky Charleston.
 • 02:53
  Started by a tight-knit Black community near Charleston, South Carolina,
  Bắt nguồn từ cộng đồng da màu gắn bó gần quận Charleston, Nam Carolina,
 • 02:57
  the Charleston permeated dance halls
  điệu Charleston đã lan tỏa khắp các vũ trường
 • 02:59
  where young women suddenly had the freedom to kick their heels
  nơi phụ nữ trẻ đột nhiên được tự do đá gót giầy
 • 03:02
  and move their legs.
  và chuyển động chân.
 • 03:09
  Now, social dance is about community and connection;
  Giờ đây, nhảy giao tiếp là về cộng đồng và sự kết nối,
 • 03:12
  if you knew the steps,
  nếu bạn biết các bước nhảy,
 • 03:14
  it meant you belonged to a group.
  có nghĩa bạn là thành viên của một nhóm.
 • 03:16
  But what if it becomes a worldwide craze?
  Nhưng nếu cả thế giới say mê nó thì sao?
 • 03:19
  Enter the Twist.
  Hãy xem điệu Twist.
 • 03:20
  It's no surprise that the Twist can be traced back to the 19th century,
  Không bất ngờ gì khi biết được Điệu Twist ra đời vào thế kỷ 19.
 • 03:25
  brought to America from the Congo
  và được đưa đến Mỹ từ Congo
 • 03:27
  during slavery.
  trong thời kỳ nô lê.
 • 03:28
  But in the late '50s,
  Nhưng vào cuối thập kỷ 1950,
 • 03:30
  right before the Civil Rights Movement,
  ngay trước khi diễn ra Phong trào Quyền Công dân,
 • 03:32
  the Twist is popularized by Chubby Checker and Dick Clark.
  điệu Twist đã được phổ biến bởi Chubby Checker và Dick Clark.
 • 03:35
  Suddenly, everybody's doing the Twist:
  Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhảy điệu Twist:
 • 03:38
  white teenagers,
  thiếu niên da trắng,
 • 03:39
  kids in Latin America,
  những đứa trẻ ở Mỹ La-tinh,
 • 03:41
  making its way into songs and movies.
  và nó bắt đầu xuất hiện trong các bài hát và bộ phim.
 • 03:44
  Through social dance,
  Qua nhảy giao tiếp,
 • 03:45
  the boundaries between groups become blurred.
  ranh giới giữa các nhóm người trở nên mờ đi.
 • 03:51
  The story continues in the 1980s and '90s.
  Câu chuyện được tiếp nối vào thập kỷ 1980 và 1990.
 • 03:54
  Along with the emergence of hip-hop,
  Cùng với sự xuất hiện của hip-hop,
 • 03:57
  African-American social dance took on even more visibility,
  nhảy giao tiếp Mỹ gốc Phi ngày càng hiện diện nhiều hơn,
 • 04:01
  borrowing from its long past,
  nhờ có bề dày lịch sử của nó,
 • 04:03
  shaping culture and being shaped by it.
  đã định hình văn hóa và được định hình bởi văn hóa
 • 04:14
  Today, these dances continue to evolve, grow and spread.
  Ngày nay, những điệu nhảy này tiếp tục phát triển lớn mạnh và lan tỏa.
 • 04:19
  Why do we dance?
  Vì sao chúng ta nhảy?
 • 04:21
  To move,
  Để di chuyển,
 • 04:22
  to let loose,
  ể thả lỏng cơ thể,
 • 04:23
  to express.
  để biểu lộ cảm xúc.
 • 04:25
  Why do we dance together?
  Vì sao chúng ta nhảy cùng nhau?
 • 04:27
  To heal,
  Để chữa lành vết thương,
 • 04:28
  to remember,
  để ghi nhớ,
 • 04:29
  to say: "We speak a common language.
  để nói lên: "Chúng ta nói cùng một ngôn ngữ.
 • 04:32
  We exist
  Chúng ta tồn tại
 • 04:33
  and we are free."
  và chúng ta tự do."

  A visual history of social dance in 25 moves

  • social /ˈsəʊ.ʃəl/ tính từ
   có tính chất xã hội, có tính chất thành viên của một tập thể, sống thành xã hội
  • dance /dɑːns/ danh từ
   điệu nhảy
  • expression /ɪkˈspreʃ.ən/ danh từ
   sự biểu lộ (tình cảm...), sự diễn cảm; sự biểu hiện (nghệ thuật...); sự diễn đạt (ý nghĩ...)
  • creative /kriˈeɪ.tɪv/ tính từ
   sáng tạo
  • spread /spred/ ngoại động từ spread
   rải, truyền bá
  • wildfire /ˈwaɪld.faɪər/ danh từ
   lan rất nhanh (tin đồn)
  • contains /kən'tein/ ngoại động từ
   chứa đựng, bao hàm, gồm có, bao gồm
  • enslaved /in'sleiv/ ngoại động từ
   biến thành nô lệ, bắt làm nô lệ, nô dịch hoá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • thighs /θai/ danh từ
   bắp đùi, bắp vế
  • rhythms /'riðəm/ danh từ
   nhịp điệu (trong thơ nhạc)
  • ancestors /'ænsestə[r]/ danh từ
   ông bà, tổ tiên
  • subversive /səbˈvɜː.sɪv/ tính từ
   có tính chất lật đổ; có tính chất phá vỡ
  • recognize /ˈrek.əɡ.naɪz/ ngoại động từ
   nhận ra
  • slavery /ˈsleɪ.vər.i/ danh từ
   cảnh nô lệ; sự nô lệ
  • emergence /ɪˈmɜː.dʒəns/ danh từ
   sự nổi lên, sự hiện ra, sự lòi ra
  • evolve /ɪˈvɒlv/ nội động từ
   tiến triển; tiến hoá