giây
1.0

J.K. Rowling's Harry Potter Books Turn 20 Years Old

 • 00:04
  The world met Harry Potter, the boy wizard, 20 years ago.
  Thế giới đã được gặp gỡ Harry Potter, cậu bé phù thuỷ, hai mươi năm trước.
 • 00:10
  J.K. Rowling’s first book about Harry and his friends at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry was released on June 26, 1997.
  Cuốn sách đầu tiên của J.K. Rowling về Harry và những người bạn của cậu ở Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts được ra mắt ngày 26/6/1997.
 • 00:27
  The publisher, Bloomsbury, only released 500 copies to stores in Britain and sent 500 to British libraries.
  Nhà xuất bản, Bloomsbury, chỉ cho ra 500 bản ở các cửa hàng ở Anh và gửi 500 bản đến các thư viện Anh.
 • 00:40
  Now, thanks to 450 million more copies of the first book and six others, Harry Potter and his friends are known around the world.
  Giờ đây, nhờ hơn 450 triệu bản nữa của cuốn đầu tiên cùng sáu cuốn khác, Harry Potter và những người bạn của cậu đã được toàn thế giới biết tới.
 • 00:54
  Adults and children loved the books. But 12 publishers rejected the first one, known in many countries as “Harry Potter and the Philosopher’s Stone.”
  Người lớn và trẻ em đều thích những cuốn sách. Thế nhưng 12 nhà xuất bản đã từ chối cuốn sách đầu tiên, cuốn được biết tới ở nhiều quốc gia với tên gọi "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy.”
 • 01:10
  That book, and the six others that followed, also became movies. The actor Daniel Radcliffe played Harry. Emma Watson played his friend Hermione.
  Cuốn sách đó, cùng với sáu cuốn khác theo sau, cũng đã được dựng thành phim. DIễn viên Daniel Radcliffe trong vai Harry. Emma Watson đóng người bạn của cậu - Hermione.
 • 01:23
  Rowling wrote the first book when she was unemployed and receiving assistance from the government. Her marriage had ended in failure, and she had a young child.
  Rowling viết cuốn sách đầu tiên khi bà thất nghiệp và đang phải nhận hỗ trợ từ nhà nước. Hôn nhân của bà thất bại và bà có một đứa con nhỏ.
 • 01:35
  Things have changed. Some observers believe Rowling is now one of the richest women in the world. She gives a lot of her money to good causes.
  Mọi thứ đã thay đổi. Một vài nhà quan sát tin rằng Rowling giờ đây là một trong số những phụ nữ giàu có nhất thế giới. Bà giành rất nhiều tiền của mình để làm việc tốt.
 • 01:49
  On Twitter, Rowling noted the anniversary of the first Harry Potter book. She wrote: “20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It’s been wonderful. Thank you.”
  Trên mạng xã hội Twitter, Rowling đã nhắn nhủ về ngày kỉ niệm cuốn sách Harry Potter đầu tiên ra đời. Bà viết: "Ngày này hai mươi năm trước, một thế giới mà trước đó chỉ tôi sống một mình đã bất ngờ dược mở ra trước mọi người. Thật sự tuyệt vời. Cảm ơn các bạn."
 • 02:09
  The Huffington Post website called it “A Perfect Tweet.”
  Trang web Huffington Post gọi đó là “Một tweet hoàn hảo.”
 • 02:15
  The comments were re-tweeted and liked about 800,000 times on social media.
  Những bình luận đã được re-tweet và yêu thích khoảng 800,000 lần trên mạng xã hội.
 • 02:23
  Many other people also posted messages about Harry Potter. If they used the hashtag #HarryPotter20, Twitter added an emoji of Potter’s well-known glasses and lightning bolt scar.
  Rất nhiều người cũng đăng những thông điệp về Harry Potter. Nếu họ sử dụng hashtag #HarryPotter20, Twitter sẽ thêm một biểu tượng chiếc kính và vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng của Potter.
 • 02:41
  People wrote things like “Harry Potter is eternal,” and, “happy anniversary to the book series that forever changed my life in more ways than one.”
  Có người còn viết những dòng như “Harry Potter là vĩnh cửu,” and, “mừng kỉ niệm series sách đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi theo nhiều cách.”
 • 02:58
  Some young women called Hermione “my hero.”
  Một vài phụ nữ trẻ còn gọi Hermione là “người hùng của tôi.”
 • 03:03
  The College Board produces the SAT, a test widely used for college admissions. Even the College Board tweeted about Harry Potter, writing: “These books will always be magical.”
  Đơn vị tổ chức kì thi SAT, một bài thi được sử dụng rộng rãi cho việc xét tuyển vào đại học thậm chí cũng đã tweet về Harry Potter: “Những cuốn sách này sẽ luôn mang phép thuật.”
 • 03:22
  Many teachers wrote that the series helped their students get interested in reading books.
  Rất nhiều giáo viên đã viết rằng series sách đã giúp học sinh của họ hứng thú hơn với việc đọc sách.
 • 03:29
  And that’s What’s Trending Today.
  Và vừa rồi là chuyên mục "XU hướng hôm nay"
 • 03:32
  I’m Dan Friedell.
  Tôi là Dan Friedell.

  J.K. Rowling's Harry Potter Books Turn 20 Years Old

  • wizard /ˈwɪz.əd/ danh từ
   thầy phù thuỷ
  • witchcraft /ˈwɪtʃ.krɑːft/ danh từ
   ma thuật, phép phù thuỷ
  • publisher /ˈpʌb.lɪ.ʃər/ danh từ
   người xuất bản, nhà xuất bản (sách báo...)
  • assistance /əˈsɪs.təns/ danh từ
   sự giúp đỡ
  • government /ˈɡʌv.ən.mənt/ danh từ
   chính phủ, nội các
  • believe /bɪˈliːv/ động từ
   tin, tin tưởng
  • perfect /ˈpɜː.fekt/ tính từ
   hoàn hảo, hoàn toàn
  • magical /ˈmædʒ.ɪ.kəl/ danh từ số nhiều
   phép kỳ diệu, phép thần thông
  • interested /ˈɪn.trəs.tɪd/ tính từ
   có quan tâm, thích thú, có chú ý
  • reject /rɪˈdʒekt/ ngoại động từ
   từ chối không tiếp (ai)