• I'm a designer and an educator.
  Tôi là một nhà thiết kế và cũng là một nhà giáo dục.
 • I'm a multitasking person, and I push my students
  Tôi là một con người có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc (multitasking - đa nhiệm), và tôi thúc đẩy sinh viên của mình
 • to fly through a very creative, multitasking design process.
  trải qua một quá trình thiết kế cực kì sáng tạo, đa nhiệm.
 • But how efficient is, really, this multitasking?
  Nhưng hiệu quả thực sự của việc đa nhiệm như thế nào?
 • Let's consider for a while the option of monotasking.
  Chúng ta hãy cùng nhau xem xét một chút về lựa chọn đơn nhiệm.
 • A couple of examples.
  Một vài ví dụ.
 • Look at that.
  Hãy nhìn hình
 • This is my multitasking activity result. (Laughter)
  Đây là kết quả của hoạt động đa nhiệm của tôi (Tiếng cười)
 • So trying to cook, answering the phone, writing SMS,
  Cố gắng nấu, trả lời điện thoại, viết tin nhắn,
 • and maybe uploading some pictures
  và có lẽ cả đăng tải vài hình ảnh
 • about this awesome barbecue.
  về bữa tiệc nướng tuyệt vời này.
 • So someone tells us the story about supertaskers,
  Vậy người nào đó kể cho chúng ta nghe câu chuyện về những người (có khả năng làm) "siêu nhiệm",
 • so this two percent of people who are able
  vậy (họ thuộc) số hai phần trăm những người có khả năng
 • to control multitasking environment.
  kiểm soát được môi trường đa nhiệm.
 • But what about ourselves, and what about our reality?
  Nhưng còn bản thân chúng ta, và về thực tế của chúng ta?
 • When's the last time you really enjoyed
  Khi nào là lần cuối bạn thực sự tận hưởng
 • just the voice of your friend?
  đơn giản là tiếng nói của bạn bè?
 • So this is a project I'm working on,
  Và đây là dự án tôi đang thực hiện,
 • and this is a series of front covers
  and this is a series of front covers
 • to downgrade our super, hyper —
  và đây là loạt vỏ ngoài để làm giảm sự thái quá,
 • (Laughter) (Applause)
  (Cười) (Vỗ tay)
 • to downgrade our super, hyper-mobile phones
  để làm giảm mức các điện thoại di động siêu hạng,
 • into the essence of their function.
  về mức cần thiết các chức năng của chúng.
 • Another example: Have you ever been to Venice?
  Một ví dụ khác: Bạn đã có bao giờ đến Vơ-ni-dơ (Venice)?
 • How beautiful it is to lose ourselves in these little streets
  Thật là đẹp tuyệt vời để lạc lối trong những con đường nhỏ
 • on the island.
  trên hòn đảo.
 • But our multitasking reality is pretty different,
  Nhưng hiện thực đa nhiệm của chúng ta khá là khác biệt,
 • and full of tons of information.
  với hàng tấn thông tin đầy đủ.
 • So what about something like that
  Vậy về những thứ như thế
 • to rediscover our sense of adventure?
  để khám phá lại giác quan của chúng ta về sự phiêu lưu?
 • I know that it could sound pretty weird to speak about mono
  Tôi biết là điều này có thể nghe khá kì cục để nói về "đơn lẻ" (mono)
 • when the number of possibilities is so huge,
  trong khi số lượng các khả năng là một con số cực kì lớn
 • but I push you to consider the option of
  nhưng tôi thúc đẩy bạn cân nhắc về sự lựa chọn
 • focusing on just one task,
  giữa việc, tập trung vào chỉ một nhiệm vụ,
 • or maybe turning your digital senses totally off.
  hay có thể là tắt hoàn toàn chức năng kĩ thuật số.
 • So nowadays, everyone could produce his mono product.
  Vậy hiện nay, mỗi người có thể tạo ra sản phẩm đơn của mình.
 • Why not? So find your monotask spot
  Tại sao không? Vậy, tìm chốn đơn nhiệm của bạn
 • within the multitasking world.
  trong thế giới đa nhiệm này.
 • Thank you.
  Cảm ơn.
 • (Applause)
  (Vỗ tay).
  • Từ vựng designer
   designer /dɪˈzaɪ.nər/ danh từ
   nhà thiết kế
  • Từ vựng educator
   educator /ˈedʒ.u.keɪ.tər/ danh từ
   nhà sư phạm
  • Từ vựng efficient
   efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ tính từ
   hiệu quả
  • Từ vựng consider
   consider /kənˈsɪd.ər/ động từ
   cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ
  • Từ vựng barbecue
   barbecue /ˈbɑː.bɪ.kjuː/ danh từ
   tiệc nướng
  • Từ vựng environment
   environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ danh từ
   môi trường, hoàn cảnh
  • Từ vựng downgrade
   downgrade /ˌdaʊnˈɡreɪd/ Verb
   hạ xuống, giáng xuống
  • Từ vựng digital
   digital /ˈdɪdʒ.ɪ.təl/ tính từ
   kỹ thuật số
  • Từ vựng produce
   produce /prəˈdʒuːs/ ngoại động từ
   sản xuất, chế tạo
  • Từ vựng product
   product /ˈprɒd.ʌkt/ danh từ
   sản vật, sản phẩm, vật phẩm