giây
1.0

Forget multitasking, try monotasking

 • 00:12
  I'm a designer and an educator.
  Tôi là một nhà thiết kế và cũng là một nhà giáo dục.
 • 00:15
  I'm a multitasking person, and I push my students
  Tôi là một con người có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc (multitasking - đa nhiệm), và tôi thúc đẩy sinh viên của mình
 • 00:18
  to fly through a very creative, multitasking design process.
  trải qua một quá trình thiết kế cực kì sáng tạo, đa nhiệm.
 • 00:24
  But how efficient is, really, this multitasking?
  Nhưng hiệu quả thực sự của việc đa nhiệm như thế nào?
 • 00:29
  Let's consider for a while the option of monotasking.
  Chúng ta hãy cùng nhau xem xét một chút về lựa chọn đơn nhiệm.
 • 00:35
  A couple of examples.
  Một vài ví dụ.
 • 00:37
  Look at that.
  Hãy nhìn hình
 • 00:39
  This is my multitasking activity result. (Laughter)
  Đây là kết quả của hoạt động đa nhiệm của tôi (Tiếng cười)
 • 00:42
  So trying to cook, answering the phone, writing SMS,
  Cố gắng nấu, trả lời điện thoại, viết tin nhắn,
 • 00:46
  and maybe uploading some pictures
  và có lẽ cả đăng tải vài hình ảnh
 • 00:48
  about this awesome barbecue.
  về bữa tiệc nướng tuyệt vời này.
 • 00:52
  So someone tells us the story about supertaskers,
  Vậy người nào đó kể cho chúng ta nghe câu chuyện về những người (có khả năng làm) "siêu nhiệm",
 • 00:56
  so this two percent of people who are able
  vậy (họ thuộc) số hai phần trăm những người có khả năng
 • 00:59
  to control multitasking environment.
  kiểm soát được môi trường đa nhiệm.
 • 01:04
  But what about ourselves, and what about our reality?
  Nhưng còn bản thân chúng ta, và về thực tế của chúng ta?
 • 01:08
  When's the last time you really enjoyed
  Khi nào là lần cuối bạn thực sự tận hưởng
 • 01:10
  just the voice of your friend?
  đơn giản là tiếng nói của bạn bè?
 • 01:14
  So this is a project I'm working on,
  Và đây là dự án tôi đang thực hiện,
 • 01:17
  and this is a series of front covers
  and this is a series of front covers
 • 01:22
  to downgrade our super, hyper —
  và đây là loạt vỏ ngoài để làm giảm sự thái quá,
 • 01:27
  (Laughter) (Applause)
  (Cười) (Vỗ tay)
 • 01:31
  to downgrade our super, hyper-mobile phones
  để làm giảm mức các điện thoại di động siêu hạng,
 • 01:34
  into the essence of their function.
  về mức cần thiết các chức năng của chúng.
 • 01:37
  Another example: Have you ever been to Venice?
  Một ví dụ khác: Bạn đã có bao giờ đến Vơ-ni-dơ (Venice)?
 • 01:40
  How beautiful it is to lose ourselves in these little streets
  Thật là đẹp tuyệt vời để lạc lối trong những con đường nhỏ
 • 01:44
  on the island.
  trên hòn đảo.
 • 01:47
  But our multitasking reality is pretty different,
  Nhưng hiện thực đa nhiệm của chúng ta khá là khác biệt,
 • 01:50
  and full of tons of information.
  với hàng tấn thông tin đầy đủ.
 • 01:55
  So what about something like that
  Vậy về những thứ như thế
 • 01:57
  to rediscover our sense of adventure?
  để khám phá lại giác quan của chúng ta về sự phiêu lưu?
 • 02:01
  I know that it could sound pretty weird to speak about mono
  Tôi biết là điều này có thể nghe khá kì cục để nói về "đơn lẻ" (mono)
 • 02:04
  when the number of possibilities is so huge,
  trong khi số lượng các khả năng là một con số cực kì lớn
 • 02:09
  but I push you to consider the option of
  nhưng tôi thúc đẩy bạn cân nhắc về sự lựa chọn
 • 02:14
  focusing on just one task,
  giữa việc, tập trung vào chỉ một nhiệm vụ,
 • 02:17
  or maybe turning your digital senses totally off.
  hay có thể là tắt hoàn toàn chức năng kĩ thuật số.
 • 02:23
  So nowadays, everyone could produce his mono product.
  Vậy hiện nay, mỗi người có thể tạo ra sản phẩm đơn của mình.
 • 02:29
  Why not? So find your monotask spot
  Tại sao không? Vậy, tìm chốn đơn nhiệm của bạn
 • 02:32
  within the multitasking world.
  trong thế giới đa nhiệm này.
 • 02:35
  Thank you.
  Cảm ơn.
 • 02:37
  (Applause)
  (Vỗ tay).

  Forget multitasking, try monotasking

  <p>People don&#39;t just cook anymore -- they&#39;re cooking, texting, talking on the phone, watching YouTube and uploading photos of the awesome meal they just made. Designer Paolo Cardini questions the efficiency of our multitasking world and makes the case for -- gasp --&nbsp;</p>

  • designer /dɪˈzaɪ.nər/ danh từ
   nhà thiết kế
  • educator /ˈedʒ.u.keɪ.tər/ danh từ
   nhà sư phạm
  • efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ tính từ
   hiệu quả
  • consider /kənˈsɪd.ər/ động từ
   cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ
  • barbecue /ˈbɑː.bɪ.kjuː/ danh từ
   tiệc nướng
  • environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ danh từ
   môi trường, hoàn cảnh
  • downgrade /ˌdaʊnˈɡreɪd/ Verb
   hạ xuống, giáng xuống
  • digital /ˈdɪdʒ.ɪ.təl/ tính từ
   kỹ thuật số
  • produce /prəˈdʒuːs/ ngoại động từ
   sản xuất, chế tạo
  • product /ˈprɒd.ʌkt/ danh từ
   sản vật, sản phẩm, vật phẩm