giây
1.0

Russia’s Most Expensive Diamonds to Be Sold Online

 • 00:00
  A mining company has announced plans to sell
  Một công ty mỏ khai thác mỏ đã công bố các kế hoạch bán
 • 00:03
  a collection of what it says are the most valuable diamonds ever cut in Russia.
  Một bộ sưu tập những viên kim cương giá trị nhất được cắt tại Nga.
 • 00:12
  The largest in the collection is a 51.38-carat round cut diamond.
  Viên kim cương lớn nhất trong bộ sưu tập nặng 51.38 cara.
 • 00:21
  It was produced by Russia’s Alrosa company
  Nó được sản xuất tại công ty Alrosa của Nga
 • 00:25
  as part of a special collection called Dynasty.
  Và là một phần trong bộ sưu tập đặc biệt có tên là Dynasty.
 • 00:31
  The state-run Alrosa said
  Doanh nghiệp nhà nước Alrosa cho hay
 • 00:34
  the five-piece collection was named after the Romanov dynasty,
  tBộ sưu tập gồm 5 viên kim cương này được đặt theo tên của triều đại Romanov,
 • 00:40
  which ruled Russia for 300 years.
  Đã cai trị Nga trong vòng 300 năm.
 • 00:45
  It is also meant to honor Russian ruler Peter the Great,
  Nó cũng có nghĩa là để vinh danh vị vua Nga Peter the Great,
 • 00:50
  who built the city of St. Petersburg.
  Người đã xây dựng nên thành phố Xanh Pê-tec-bua.
 • 00:54
  The company said Peter the Great started
  Công ty này nói rằng vua Peter đã xây dựng nên
 • 00:58
  the country’s first diamond factory early in the 18th century.
  Nhà máy kim dương đầu tiên của đất nước vào đầu thế kỉ 18.
 • 01:05
  Alrosa calls the biggest piece
  Alrosa đã gọi viên kim cương lớn nhất này là
 • 01:09
  “the purest of all large diamonds
  “viên kim cương tinh khiết nhất trong những viên kim cương lớn
 • 01:12
  manufactured throughout Russian jewelry history.”
  Được sản xuất trong suốt lịch sử trang sức của nước Nga.”
 • 01:17
  The 51.38-carat diamond is 2.5 centimeters in diameter.
  Viên kim cương 51.38 cara này có đường kính 2.5 cm.
 • 01:26
  The Dynasty collection was created from one 179-carat rough diamond
  Bộ sưu tập Dynasty được tạo nên từ 179 cara kim cương thô
 • 01:35
  discovered in 2015 in Russia’s far eastern republic of Sakha.
  Được phát hiện vào năm 2015 ở nước cộng hòa Sakha thuộc vùng Viễn Đông của Nga.
 • 01:43
  It took a team more than a year and a half
  Một đội nghiên cứu đã mất đến hơn 1 năm rưỡi
 • 01:47
  to complete the five polished diamonds.
  để hoàn thành xong 5 viên kim cương đã được đánh bóng.
 • 01:52
  The project marked progress for Alrosa.
  Dự án này đã đánh dấu quá trình cho Alrosa.
 • 01:57
  The company is known for discovering rough diamonds,
  Công ty đã được biết đến với việc tìm ra những viên kim cương thô,
 • 02:02
  but not cutting and polishing them.
  Chứ không phải cắt và mài giũa chúng.
 • 02:05
  It said the process “combined modern technologies
  Đây được gọi là quá trình “các công nghệ hiện đại được kết hợp
 • 02:10
  with the secrets of jewelers of the Russian Imperial Court.”
  Với những bí mật của những người thợ kim hoàn của Imperial Court Nga.”
 • 02:17
  Russia is considered the largest diamond producer in the world.
  Nga được coi là nước sản xuất kim cương lớn nhất trên thế giới.
 • 02:23
  Alrosa and British-based diamond company De Beers produce about half of the world's rough diamonds.
  Alrosa và một công ty kim cương tại Anh tên De Beers đã sản xuất ra khoảng một nửa số kim cương thô của thế giới.
 • 02:34
  Alrosa’s president said at a launch event in Moscow that the collection is expected to go on sale as a set in an online auction in November.
  Chủ tịch Alrosa đã phát biểu tại sự kiện phát động tại Mát-xco-va rằng bộ sưu tập này được trông đợi là sẽ được bán đấu giá trực tuyến vào tháng 11.
 • 02:48
  The company expects to get at least $10 million for the diamonds, which are currently being shown in Moscow.
  Công ty này cũng mong thu về được ít nhất 10 triệu đô-la cho những viên kim cương này hiện đang được trưng bày tại Mát-xco-va.
 • 02:59
  The collection will also travel to Israel, Hong Kong and the United States to give possible buyers the chance to get a close look.
  Bộ sưu tập cũng sẽ đến Isarel, Hồng Kông và Mỹ để tạo cơ hội cho những khách hàng tiềm năng được chiêm ngưỡng nó.
 • 03:12
  I’m Bryan Lynn.
  Tôi là Bryan Lynn.

  Russia’s Most Expensive Diamonds to Be Sold Online

  • mining /ˈmaɪ.nɪŋ/ danh từ
   sự khai mỏ
  • announced /ə'naʊns/ Adjective
   được công bố, thông báo rộng rãi
  • valuable /ˈvæl.jə.bəl/ tính từ
   có giá trị lớn, quý giá
  • special /ˈspeʃ.əl/ tính từ
   đặc biệt, riêng biệt
  • dynasty /ˈdɪn.ə.sti/ danh từ
   triều đại, triều vua
  • jewelry /'dʤu:əlri/ danh từ
   đồ châu báu; đồ nữ trang, đồ kim hoàn (nói chung)
  • diameter /daɪˈæm.ɪ.tər/ danh từ
   (toán học) đường kính
  • discovered /dis'kʌvə[r]/ Adjective
   đã được khám phá ra, hay được xác định thông qua quan sát một cách khoa học
  • polished /ˈpɒl.ɪʃt/ tính từ
   bóng, láng
  • rough /rʌf/ tính từ
   thô, chưa gọt giũa, chưa trau chuốt
  • secrets /'si:krit/ tính từ
   kín đáo, thầm kín, bí mật; riêng tư
  • launch /lɔːntʃ/ danh từ
   khởi đầu, khai trương
  • auction /ˈɔːk.ʃən/ danh từ
   sự bán đấu giá
  • expects /ik'spekt/ ngoại động từ
   mong chờ, chờ đợi, ngóng chờ, trông mong
  • chance /tʃɑːns/ danh từ
   cơ hội