giây
1.0

Try something new for 30 days

 • 00:11
  A few years ago, I felt like I was stuck in a rut,
  Một vài năm trước, tôi cảm giác như mình đang bế tắc,
 • 00:16
  so I decided to follow in the footsteps
  nên tôi đã quyết định làm theo
 • 00:18
  of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
  một nhà triết học nổi tiếng người Mỹ, Morgan Spurlock,
 • 00:22
  and try something new for 30 days.
  và thử làm điều gì đó mới trong 30 ngày.
 • 00:25
  The idea is actually pretty simple.
  Ý tưởng thực ra khá đơn giản.
 • 00:27
  Think about something you've always wanted to add to your life
  Nghĩ về điều mà bạn đã luôn muốn thêm vào trong cuộc sống
 • 00:30
  and try it for the next 30 days.
  và thử làm điều đó trong 30 ngày tiếp theo.
 • 00:33
  It turns out 30 days is just about the right amount of time
  Hóa ra chỉ 30 ngày là khoản thời gian phù hợp
 • 00:37
  to add a new habit or subtract a habit --
  để thêm hoặc bớt một thói quen
 • 00:39
  like watching the news --
  ví dụ như xem bản tin
 • 00:41
  from your life.
  từ cuộc sống của bạn.
 • 00:42
  There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
  Có một vài điều tôi học được khi thực hiện thử thách trong 30 ngày.
 • 00:46
  The first was,
  Điều đầu tiên,
 • 00:47
  instead of the months flying by, forgotten,
  thay vì những ngày tháng trôi đi, và bị lãng quên,
 • 00:50
  the time was much more memorable.
  thì thời gian đã trở nên đáng nhớ hơn.
 • 00:53
  This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
  Đó là một phần của thử thách mà tôi đã chụp ảnh hàng ngày trong một tháng.
 • 00:57
  And I remember exactly where I was and what I was doing that day.
  Và tôi nhớ chính xác nơi đã đến và việc đã làm ngày hôm đó.
 • 01:03
  I also noticed
  Tôi cũng lưu ý
 • 01:04
  that as I started to do more and harder 30-day challenges,
  khi tôi bắt đầu làm nhiều việc hơn và khó hơn trong thử thách 30 ngày,
 • 01:07
  my self-confidence grew.
  sự tự tin đã tăng lên.
 • 01:09
  I went from desk-dwelling computer nerd
  Tôi từ một tên khờ suốt ngày cắm mặt vào máy tính
 • 01:11
  to the kind of guy who bikes to work.
  thành một người đạp xe đi làm.
 • 01:14
  For fun!
  Vì niềm vui!
 • 01:15
  (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • 01:17
  Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
  Và vào năm trước, tôi đã leo đến đỉnh Kilimanjaro,
 • 01:20
  the highest mountain in Africa.
  đỉnh núi cao nhất tại Châu Phi,
 • 01:21
  I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
  Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy trước khi bắt đầu thử thách 30 ngày.
 • 01:27
  I also figured out that if you really want something badly enough,
  Tôi cũng nhận ra rằng nều bạn thực sự muốn một điều gì đó,
 • 01:32
  you can do anything for 30 days.
  bạn có thể làm bất kỳ điều gì trong 30 ngày.
 • 01:36
  Have you ever wanted to write a novel?
  Bạn đã bao giờ từng muốn viết tiểu thuyết?
 • 01:38
  Every November,
  Tháng 11 hàng năm,
 • 01:40
  tens of thousands of people
  hàng chục nghìn người
 • 01:41
  try to write their own 50,000-word novel, from scratch,
  đã thử tự viết tiểu thuyết 50,000 từ, từ giấy trắng,
 • 01:45
  in 30 days.
  trong 30 ngày.
 • 01:47
  It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day
  Có nghĩa là, tất cả những gì cần làm là viết 1,667 từ một ngày
 • 01:52
  for a month.
  trong một tháng.
 • 01:54
  So I did.
  Và tôi đã làm vậy.
 • 01:55
  By the way, the secret is not to go to sleep
  Tiện thể thì, bí quyết là không nên đi ngủ
 • 01:58
  until you've written your words for the day.
  cho đến khi bạn hoàn thành lượng từ cho một ngày.
 • 02:01
  You might be sleep-deprived,
  Có thể bạn sẽ thiếu ngủ,
 • 02:02
  but you'll finish your novel.
  nhưng sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết.
 • 02:05
  Now is my book the next great American novel?
  Liệu tiểu thuyết của tôi sẽ là cuốn tiểu thuyết Mỹ tuyệt vời tiếp theo?
 • 02:09
  No. I wrote it in a month.
  Không. Tôi viết nó trong một tháng.
 • 02:10
  It's awful.
  Nó thật kinh khủng.
 • 02:12
  (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • 02:14
  But for the rest of my life,
  Nhưng cho phần còn lại của cuộc đời,
 • 02:16
  if I meet John Hodgman at a TED party,
  nếu tôi gặp John Hodgman tại một bữa tiệc của TED,
 • 02:18
  I don't have to say,
  Tôi không cần giới thiệu,
 • 02:20
  "I'm a computer scientist."
  "Tôi là một nhà khoa học máy tính."
 • 02:22
  No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
  Không, không, nếu tôi muốn, tôi có thể nói, "Tôi là một tiếu thuyết gia."
 • 02:26
  (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • 02:29
  So here's one last thing I'd like to mention.
  Và đây là điều cuối cùng tôi muốn đề cập.
 • 02:31
  I learned that when I made small, sustainable changes,
  Tôi học được rằng khi tôi thực hiện thay đổi nhỏ, bền vững,
 • 02:35
  things I could keep doing,
  những việc tôi có thể tiếp tục làm,
 • 02:36
  they were more likely to stick.
  những việc đó sẽ tồn tại lâu hơn.
 • 02:39
  There's nothing wrong with big, crazy challenges.
  Không có gì là sai tría với những thử thách lớn, điên dồ.
 • 02:41
  In fact, they're a ton of fun.
  Thực tế thì, các thử thách rất vui.
 • 02:44
  But they're less likely to stick.
  Nhưng sẽ không tồn tại lâu.
 • 02:47
  When I gave up sugar for 30 days,
  Khi tôi từ bỏ đường trong 30 ngày,
 • 02:49
  day 31 looked like this.
  ngày thứ 31 sẽ thế này.
 • 02:51
  (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • 02:53
  So here's my question to you:
  Nên đây là câu hỏi của tôi cho các bạn:
 • 02:56
  What are you waiting for?
  Các bạn đang chờ gì vậy?
 • 02:58
  I guarantee you the next 30 days
  Tôi đảm bảo 30 ngày tiếp theo
 • 03:00
  are going to pass whether you like it or not,
  sẽ trôi đi dù bạn thích hay không,
 • 03:04
  so why not think about something you have always wanted to try
  vậy sao bạn không nghĩ về việc bạn đã luôn muốn thử
 • 03:08
  and give it a shot!
  và cho nó một cơ hội!
 • 03:10
  For the next 30 days.
  Trong 30 ngày tiếp theo.
 • 03:12
  Thanks.
  Xin cảm ơn.
 • 03:13
  (Applause)
  (Vỗ tay)

  Try something new for 30 days

  • philosopher /fɪˈlɒs.ə.fər/ danh từ
   nhà triết học
  • subtract /səbˈtrækt/ ngoại động từ
   (toán học) trừ
  • memorable /ˈmem.ər.ə.bəl/ tính từ
   đáng ghi nhớ, không quên được
  • challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/ danh từ
   sự thách thức
  • adventurous /ədˈven.tʃər.əs/ tính từ
   thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, phiêu lưu, mạo hiểm
  • scratch /skrætʃ/ danh từ
   vạch xuất phát (trong cuộc đua)
  • scientist /ˈsaɪən.tɪst/ danh từ
   nhà khoa học; người giỏi về khoa học tự nhiên
  • novelist /ˈnɒv.əl.ɪst/ danh từ
   người viết tiểu thuyết
  • mention /ˈmen.ʃən/ ngoại động từ
   kể ra, nói đến, đề cập
  • sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ tính từ
   có thể chống đỡ được
  • guarantee /ˌɡær.ənˈtiː/ ngoại động từ
   bảo đảm, bảo lânh (cho ai, về vấn đề gì)