giây
1.0

Could we cure HIV with lasers?

 • 00:12
  What do you do when you have a headache?
  Bạn làm gì khi bị đau đầu?
 • 00:15
  You swallow an aspirin.
  Bạn nuốt một viên aspirin
 • 00:18
  But for this pill to get to your head, where the pain is,
  Nhưng để viên thuốc này đến đầu của bạn, cái nơi bị đau ấy,
 • 00:22
  it goes through your stomach, intestines and various other organs first.
  nó phải đi qua bao tử, ruột và nhiều cơ quan khác trong người bạn trước.
 • 00:28
  Swallowing pills is the most effective and painless way of delivering
  Uống thuốc là cách hiệu quả nhất mà không đau đớn,
 • 00:34
  any medication in the body.
  để đưa bất kỳ loại thuốc nào vào cơ thể.
 • 00:37
  The downside, though, is that swallowing any medication leads to its dilution.
  Dù vậy, nhược điểm là, uống thuốc luôn đi đôi với việc pha loãng nó.
 • 00:43
  And this is a big problem, particularly in HIV patients.
  Và đây quả là một vấn đề lớn, đặc biệt với bệnh nhân HIV.
 • 00:48
  When they take their anti-HIV drugs,
  Khi họ uống thuốc chữa trị HIV,
 • 00:51
  these drugs are good for lowering the virus in the blood,
  hững thuốc này giúp diệt bớt vi-rút trong máu,
 • 00:56
  and increasing the CD4 cell counts.
  và tăng lượng tế bào CD4.
 • 00:58
  But they are also notorious for their adverse side effects,
  Nhưng thuốc rõ ràng cũng có những phản ứng phụ bất lợi,
 • 01:02
  but mostly bad, because they get diluted by the time they get to the blood,
  hầu như là xấu, bởi vì thuốc đã loãng đi lúc nó đến được máu,
 • 01:08
  and worse, by the time they get to the sites
  và tệ hơn nữa, lúc nó đến được những chổ
 • 01:11
  where it matters most: within the HIV viral reservoirs.
  nơi nó cần nhất: trong những ổ chứa vi-rút HIV
 • 01:17
  These areas in the body -- such as the lymph nodes,
  Những vùng trong cơ thể- như là bạch cầu
 • 01:22
  the nervous system, as well as the lungs --
  hệ thần kinh, cũng như phổi--
 • 01:25
  where the virus is sleeping,
  nơi vi-rút đang yên ngủ
 • 01:27
  and will not readily get delivered in the blood
  chuẩn bị để tràn vào máu
 • 01:30
  of patients that are under consistent anti-HIV drugs therapy.
  của những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị HIV bằng thuốc.
 • 01:36
  However, upon discontinuation of therapy,
  Tuy nhiên, khi ngừng điều trị,
 • 01:40
  the virus can awake and infect new cells in the blood.
  vi-rút có thể thức dậy và lây nhiễm sang những tế bào mới trong máu.
 • 01:44
  Now, all this is a big problem in treating HIV with the current drug treatment,
  Hiện nay, đây là vấn đề lớn trong việc điều trị HIV bằng thuốc,
 • 01:51
  which is a life-long treatment that must be swallowed by patients.
  khi bệnh nhân phải uống thuốc cả đời.
 • 01:55
  One day, I sat and thought,
  Một ngày nọ, tôi ngồi và chợt nghĩ,
 • 01:57
  "Can we deliver anti-HIV directly within its reservoir sites,
  "Liệu chúng ta có thể đưa thuốc chống HIV trực tiếp vào những ổ bệnh,
 • 02:03
  without the risk of drug dilution?"
  mà không cần phải pha loãng thuốc không?"
 • 02:06
  As a laser scientist, the answer was just before my eyes:
  Là một nhà khoa học về laser, câu trả lời đã nằm ngay trước mắt:
 • 02:11
  Lasers, of course.
  Lasers, dĩ nhiên rồi.
 • 02:12
  If they can be used for dentistry,
  Nếu laser có thể dùng cho nha khoa,
 • 02:15
  for diabetic wound-healing and surgery,
  cho liền vết thương và phẩu thuật bệnh tiểu đường
 • 02:18
  they can be used for anything imaginable,
  laser có thể dùng cho bất cứ lĩnh vực gì
 • 02:21
  including transporting drugs into cells.
  cả việc là đưa thuốc vào trong tế bào.
 • 02:25
  As a matter of fact, we are currently using laser pulses
  Thật ra thì, chúng tôi đang dùng tia laser
 • 02:30
  to poke or drill extremely tiny holes,
  để chọc hay khoan những lỗ cực kỳ nhỏ,
 • 02:34
  which open and close almost immediately in HIV-infected cells,
  có thể mở và đóng gần như ngay tức khắc trong những tế nào bị nhiễm HIV,
 • 02:39
  in order to deliver drugs within them.
  để đưa thuốc vào đó.
 • 02:42
  "How is that possible?" you may ask.
  "Làm cách nào có thể?" bạn có thể hỏi.
 • 02:45
  Well, we shine a very powerful but super-tiny laser beam
  Vâng, chúng tôi chiếu một tia laser cực mỏng
 • 02:51
  onto the membrane of HIV-infected cells
  lên màng của tế bào nhiễm HIV
 • 02:55
  while these cells are immersed in liquid containing the drug.
  khi những tế bào này đang ngập trong chất lỏng chứa thuốc.
 • 03:00
  The laser pierces the cell, while the cell swallows the drug
  Tia laser sẽ đâm thủng tế bào, khi tế bào đang ngấm thuốc
 • 03:05
  in a matter of microseconds.
  chỉ trong vài phần triệu giây.
 • 03:07
  Before you even know it,
  Trước khi bạn nhận ra nó,
 • 03:09
  the induced hole becomes immediately repaired.
  lỗ bị khoan đã được sửa ngay lập tức.
 • 03:13
  Now, we are currently testing this technology in test tubes
  Chúng tôi đang thử nghiệm công nghệ này trong ống nghiệm
 • 03:17
  or in Petri dishes,
  hay trong dĩa Petri,
 • 03:19
  but the goal is to get this technology in the human body,
  nhưng mục tiêu là đưa công nghệ này vào trong cơ thể người
 • 03:23
  apply it in the human body.
  ứng dụng nó lên cơ thể người.
 • 03:25
  "How is that possible?" you may ask.
  Bạn sẽ thắc mắc, "Sao có thể làm được?"
 • 03:28
  Well, the answer is: through a three-headed device.
  Câu trả lời là: qua một thiết bị ba đầu.
 • 03:33
  Using the first head, which is our laser,
  Dùng đầu đầu tiên, đó là tia laser,
 • 03:36
  we will make an incision in the site of infection.
  chúng ta sẽ mổ chổ bị nhiễm bệnh.
 • 03:40
  Using the second head, which is a camera,
  Dùng đầu thứ hai, đó là máy quay phim,
 • 03:43
  we meander to the site of infection.
  chúng ta luồn lách quanh chổ bị nhiễm bệnh.
 • 03:45
  Finally, using a third head, which is a drug-spreading sprinkler,
  Cuối cùng, dùng đầu thứ ba, đó là một vòi phun thuốc,
 • 03:50
  we deliver the drugs directly at the site of infection,
  chúng ta đưa thuốc trực tiếp vào chổ bị nhiễm bệnh,
 • 03:53
  while the laser is again used to poke those cells open.
  trong khi tia laser một lần nữa được dùng để mở những tế bào này.
 • 03:58
  Well, this might not seem like much right now.
  Vâng, điều này dường như chưa thể có ngay bây giờ.
 • 04:02
  But one day, if successful, this technology can lead
  Nhưng một ngày, nếu thành công, thiết bị này có thể giúp
 • 04:07
  to complete eradication of HIV in the body.
  tiêu huỷ hoàn toàn HIV trong cơ thể người.
 • 04:11
  Yes. A cure for HIV.
  Vâng, chữa khỏi HIV.
 • 04:14
  This is every HIV researcher's dream --
  Đây là một giấc mơ của những nhà nghiên cứu HIV
 • 04:17
  in our case, a cure lead by lasers.
  và trong trường hợp này, một sự chữa trị bằng tia laser.
 • 04:20
  Thank you.
  Cảm ơn.
 • 04:21
  (Applause)
  (Vỗ tay)

  Could we cure HIV with lasers?

  • headache /ˈhed.eɪk/ danh từ
   chứng nhức đầu
  • swallow /ˈswɒl.əʊ/ ngoại động từ
   nuốt (thức ăn)
  • intestines /in'testin/ danh từ, (thường) s
   (giải phẫu) ruột
  • medication /ˌmed.ɪˈkeɪ.ʃən/ danh từ
   sự bốc thuốc, sự cho thuốc
  • dilution /daɪˈluː.ʃən/ danh từ
   sự làm loãng, sự pha loãng
  • reservoirs /'rezəvwɑ:[r]/ danh từ
   kho, kho dự trữ, nguồn
  • discontinuation /ˌdɪs.kənˌtɪn.juˈeɪ.ʃən/ danh từ
   sự ngừng, sự đình chỉ; sự đứt quãng, sự gián đoạn
  • imaginable /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.bəl/ tính từ
   có thể tưởng tượng được
  • eradication /i,rædi'kei∫n/ danh từ
   sự trừ tiệt
  • sprinkler /ˈsprɪŋ.kəl.ər/ danh từ
   bình phun
  • infection /ɪnˈfek.ʃən/ danh từ
   sự nhiễm, sự làm nhiễm độc, sự làm nhiễm trùng