• What do you do when you have a headache?
  Bạn làm gì khi bị đau đầu?
 • You swallow an aspirin.
  Bạn nuốt một viên aspirin
 • But for this pill to get to your head, where the pain is,
  Nhưng để viên thuốc này đến đầu của bạn, cái nơi bị đau ấy,
 • it goes through your stomach, intestines and various other organs first.
  nó phải đi qua bao tử, ruột và nhiều cơ quan khác trong người bạn trước.
 • Swallowing pills is the most effective and painless way of delivering
  Uống thuốc là cách hiệu quả nhất mà không đau đớn,
 • any medication in the body.
  để đưa bất kỳ loại thuốc nào vào cơ thể.
 • The downside, though, is that swallowing any medication leads to its dilution.
  Dù vậy, nhược điểm là, uống thuốc luôn đi đôi với việc pha loãng nó.
 • And this is a big problem, particularly in HIV patients.
  Và đây quả là một vấn đề lớn, đặc biệt với bệnh nhân HIV.
 • When they take their anti-HIV drugs,
  Khi họ uống thuốc chữa trị HIV,
 • these drugs are good for lowering the virus in the blood,
  hững thuốc này giúp diệt bớt vi-rút trong máu,
 • and increasing the CD4 cell counts.
  và tăng lượng tế bào CD4.
 • But they are also notorious for their adverse side effects,
  Nhưng thuốc rõ ràng cũng có những phản ứng phụ bất lợi,
 • but mostly bad, because they get diluted by the time they get to the blood,
  hầu như là xấu, bởi vì thuốc đã loãng đi lúc nó đến được máu,
 • and worse, by the time they get to the sites
  và tệ hơn nữa, lúc nó đến được những chổ
 • where it matters most: within the HIV viral reservoirs.
  nơi nó cần nhất: trong những ổ chứa vi-rút HIV
 • These areas in the body -- such as the lymph nodes,
  Những vùng trong cơ thể- như là bạch cầu
 • the nervous system, as well as the lungs --
  hệ thần kinh, cũng như phổi--
 • where the virus is sleeping,
  nơi vi-rút đang yên ngủ
 • and will not readily get delivered in the blood
  chuẩn bị để tràn vào máu
 • of patients that are under consistent anti-HIV drugs therapy.
  của những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị HIV bằng thuốc.
 • However, upon discontinuation of therapy,
  Tuy nhiên, khi ngừng điều trị,
 • the virus can awake and infect new cells in the blood.
  vi-rút có thể thức dậy và lây nhiễm sang những tế bào mới trong máu.
 • Now, all this is a big problem in treating HIV with the current drug treatment,
  Hiện nay, đây là vấn đề lớn trong việc điều trị HIV bằng thuốc,
 • which is a life-long treatment that must be swallowed by patients.
  khi bệnh nhân phải uống thuốc cả đời.
 • One day, I sat and thought,
  Một ngày nọ, tôi ngồi và chợt nghĩ,
 • "Can we deliver anti-HIV directly within its reservoir sites,
  "Liệu chúng ta có thể đưa thuốc chống HIV trực tiếp vào những ổ bệnh,
 • without the risk of drug dilution?"
  mà không cần phải pha loãng thuốc không?"
 • As a laser scientist, the answer was just before my eyes:
  Là một nhà khoa học về laser, câu trả lời đã nằm ngay trước mắt:
 • Lasers, of course.
  Lasers, dĩ nhiên rồi.
 • If they can be used for dentistry,
  Nếu laser có thể dùng cho nha khoa,
 • for diabetic wound-healing and surgery,
  cho liền vết thương và phẩu thuật bệnh tiểu đường
 • they can be used for anything imaginable,
  laser có thể dùng cho bất cứ lĩnh vực gì
 • including transporting drugs into cells.
  cả việc là đưa thuốc vào trong tế bào.
 • As a matter of fact, we are currently using laser pulses
  Thật ra thì, chúng tôi đang dùng tia laser
 • to poke or drill extremely tiny holes,
  để chọc hay khoan những lỗ cực kỳ nhỏ,
 • which open and close almost immediately in HIV-infected cells,
  có thể mở và đóng gần như ngay tức khắc trong những tế nào bị nhiễm HIV,
 • in order to deliver drugs within them.
  để đưa thuốc vào đó.
 • "How is that possible?" you may ask.
  "Làm cách nào có thể?" bạn có thể hỏi.
 • Well, we shine a very powerful but super-tiny laser beam
  Vâng, chúng tôi chiếu một tia laser cực mỏng
 • onto the membrane of HIV-infected cells
  lên màng của tế bào nhiễm HIV
 • while these cells are immersed in liquid containing the drug.
  khi những tế bào này đang ngập trong chất lỏng chứa thuốc.
 • The laser pierces the cell, while the cell swallows the drug
  Tia laser sẽ đâm thủng tế bào, khi tế bào đang ngấm thuốc
 • in a matter of microseconds.
  chỉ trong vài phần triệu giây.
 • Before you even know it,
  Trước khi bạn nhận ra nó,
 • the induced hole becomes immediately repaired.
  lỗ bị khoan đã được sửa ngay lập tức.
 • Now, we are currently testing this technology in test tubes
  Chúng tôi đang thử nghiệm công nghệ này trong ống nghiệm
 • or in Petri dishes,
  hay trong dĩa Petri,
 • but the goal is to get this technology in the human body,
  nhưng mục tiêu là đưa công nghệ này vào trong cơ thể người
 • apply it in the human body.
  ứng dụng nó lên cơ thể người.
 • "How is that possible?" you may ask.
  Bạn sẽ thắc mắc, "Sao có thể làm được?"
 • Well, the answer is: through a three-headed device.
  Câu trả lời là: qua một thiết bị ba đầu.
 • Using the first head, which is our laser,
  Dùng đầu đầu tiên, đó là tia laser,
 • we will make an incision in the site of infection.
  chúng ta sẽ mổ chổ bị nhiễm bệnh.
 • Using the second head, which is a camera,
  Dùng đầu thứ hai, đó là máy quay phim,
 • we meander to the site of infection.
  chúng ta luồn lách quanh chổ bị nhiễm bệnh.
 • Finally, using a third head, which is a drug-spreading sprinkler,
  Cuối cùng, dùng đầu thứ ba, đó là một vòi phun thuốc,
 • we deliver the drugs directly at the site of infection,
  chúng ta đưa thuốc trực tiếp vào chổ bị nhiễm bệnh,
 • while the laser is again used to poke those cells open.
  trong khi tia laser một lần nữa được dùng để mở những tế bào này.
 • Well, this might not seem like much right now.
  Vâng, điều này dường như chưa thể có ngay bây giờ.
 • But one day, if successful, this technology can lead
  Nhưng một ngày, nếu thành công, thiết bị này có thể giúp
 • to complete eradication of HIV in the body.
  tiêu huỷ hoàn toàn HIV trong cơ thể người.
 • Yes. A cure for HIV.
  Vâng, chữa khỏi HIV.
 • This is every HIV researcher's dream --
  Đây là một giấc mơ của những nhà nghiên cứu HIV
 • in our case, a cure lead by lasers.
  và trong trường hợp này, một sự chữa trị bằng tia laser.
 • Thank you.
  Cảm ơn.
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
  • Từ vựng headache
   headache /ˈhed.eɪk/ danh từ
   chứng nhức đầu
  • Từ vựng swallow
   swallow /ˈswɒl.əʊ/ ngoại động từ
   nuốt (thức ăn)
  • Từ vựng intestines
   intestines /in'testin/ danh từ, (thường) s
   (giải phẫu) ruột
  • Từ vựng medication
   medication /ˌmed.ɪˈkeɪ.ʃən/ danh từ
   sự bốc thuốc, sự cho thuốc
  • Từ vựng dilution
   dilution /daɪˈluː.ʃən/ danh từ
   sự làm loãng, sự pha loãng
  • Từ vựng reservoirs
   reservoirs /'rezəvwɑ:[r]/ danh từ
   kho, kho dự trữ, nguồn
  • Từ vựng discontinuation
   discontinuation /ˌdɪs.kənˌtɪn.juˈeɪ.ʃən/ danh từ
   sự ngừng, sự đình chỉ; sự đứt quãng, sự gián đoạn
  • Từ vựng imaginable
   imaginable /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.bəl/ tính từ
   có thể tưởng tượng được
  • Từ vựng eradication
   eradication /i,rædi'kei∫n/ danh từ
   sự trừ tiệt
  • Từ vựng sprinkler
   sprinkler /ˈsprɪŋ.kəl.ər/ danh từ
   bình phun
  • Từ vựng infection
   infection /ɪnˈfek.ʃən/ danh từ
   sự nhiễm, sự làm nhiễm độc, sự làm nhiễm trùng