• Dr. Martin Luther King, Jr.,
  Tiến sĩ Martin Luther King, Jr.,
 • in a 1968 speech where he reflects upon the Civil Rights Movement,
  nói trong bài diễn văn về Phong trào Nhân quyền của mình,
 • states, "In the end,
  rằng, "Sau mỗi cuộc chiến,
 • we will remember not the words of our enemies
  điều ta nhớ đến không phải lời nói của kẻ thù
 • but the silence of our friends."
  mà chính là sự im lặng của bạn bè."
 • As a teacher, I've internalized this message.
  Là một người thầy, tôi tiếp thu thông điệp ấy.
 • Every day, all around us,
  Mỗi ngày, ta thấy được
 • we see the consequences of silence
  hệ quả của sự im lặng
 • manifest themselves in the form of discrimination,
  hiển hiện rõ nét trong nạn phân biệt,
 • violence, genocide and war.
  đối xử bạo lực, nạn diệt chủng, và chiến tranh.
 • In the classroom, I challenge my students
  Trên lớp, tôi đề nghị học sinh của mình
 • to explore the silences in their own lives
  khám phá sự im lặng trong cuộc sống
 • through poetry.
  thông qua thơ ca.
 • We work together to fill those spaces,
  Chúng tôi đã cùng nhau lấp đầy những khoảng trống đó
 • to recognize them, to name them,
  để nhận diện, gọi tên,
 • to understand that they don't have to be sources of shame.
  và để hiểu rằng đây không nhất thiết phải là một sự hổ thẹn.
 • In an effort to create a culture within my classroom
  Trong nỗ lực tạo ra văn hóa riêng cho lớp học,
 • where students feel safe sharing the intimacies
  nơi học sinh cảm thấy an tâm chia sẻ
 • of their own silences,
  về sự im lặng của mình,
 • I have four core principles posted on the board
  tôi đã đặt ra 4 nguyên tắc cốt lõi được ghi trên tấm bảng
 • that sits in the front of my class,
  trước lớp
 • which every student signs at the beginning of the year:
  và yêu cầu các em ký tên vào hồi đầu năm học:
 • read critically, write consciously,
  Đọc có tư duy, Viết có ý thức,
 • speak clearly, tell your truth.
  Nói rõ và Nói thật.
 • And I find myself thinking a lot about that last point,
  Bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nguyên tắc cuối:
 • tell your truth.
  Nói thật.
 • And I realized that
  Tôi nhận ra rằng
 • if I was going to ask my students to speak up,
  nếu muốn yêu cầu học sinh của mình lên tiếng
 • I was going to have to tell my truth
  trước hết, tôi cũng phải nói thật,
 • and be honest with them about the times
  phải trung thực về những lần
 • where I failed to do so.
  tôi đã không làm được điều mình đề ra.
 • So I tell them that growing up,
  Vậy nên, tôi đã kể với chúng về quãng thời gian lớn lên
 • as a kid in a Catholic family in New Orleans,
  trong gia đình Công giáo ở New Orleans.
 • during Lent I was always taught
  Suốt mùa chay, tôi được dạy
 • that the most meaningful thing one could do
  rằng điều ý nghĩa nhất ta có thể làm
 • was to give something up,
  chính là từ bỏ điều gì đó,
 • sacrifice something you typically indulge in
  hy sinh những điều yêu thích
 • to prove to God you understand his sanctity.
  để chứng minh với Chúa bạn hiểu được sự thiêng liêng của Người.
 • I've given up soda, McDonald's, French fries,
  Tôi đã bỏ uống nước có ga, McDonald, khoai tây chiên,
 • French kisses, and everything in between.
  hôn kiểu Pháp, mọi thứ...
 • But one year, I gave up speaking.
  Một năm nọ, tôi quyết định từ bỏ việc nói chuyện.
 • I figured the most valuable thing I could sacrifice
  Tôi hiểu ra rằng điều quý giá nhất mà mình có thể hy sinh
 • was my own voice, but it was like I hadn't realized
  chính là tiếng nói, thứ mà lẽ ra
 • that I had given that up a long time ago.
  tôi đã phải từ bỏ từ lâu.
 • I spent so much of my life
  Tôi dành phần lớn cuộc đời
 • telling people the things they wanted to hear
  nói điều người khác muốn nghe
 • instead of the things they needed to,
  thay vì điều họ cần phải nghe
 • told myself I wasn't meant to be anyone's conscience
  rồi tự nhủ mình đâu phải là lương tâm của người khác.
 • because I still had to figure out being my own,
  Chính tôi cũng loay hoay định hình bản thân.
 • so sometimes I just wouldn't say anything,
  Vậy nên đôi khi, tôi chẳng muốn nói gì cả
 • appeasing ignorance with my silence,
  tôi vỗ về sự ngu dại trong lặng im
 • unaware that validation doesn't need words
  mà không nhận ra rằng giá trị không cần đến ngôn từ
 • to endorse its existence.
  để chứng minh nó tồn tại.
 • When Christian was beat up for being gay,
  Khi nhìn thấy một tín đồ bị đánh đập vì là người đồng tính,
 • I put my hands in my pocket
  tôi đã đút tay vào túi,
 • and walked with my head down as if I didn't even notice.
  cúi đầu bước đi như chẳng hề thấy gì.
 • I couldn't use my locker for weeks because the bolt on the lock
  Nhiều tuần sau đó, tôi không thể sử dụng tủ khóa bởi then cài
 • reminded me of the one I had put on my lips
  khiến tôi nghĩ đến thứ mà ngăn cản tôi lên tiếng.
 • when the homeless man on the corner
  Khi người vô gia cư ở góc đường
 • looked at me with eyes up merely searching
  nhìn tôi với ánh mắt chờ chực
 • for an affirmation that he was worth seeing.
  c chứng minh rằng ông ấy đáng được để mắt tới.
 • I was more concerned with touching the screen on my Apple
  Trong khi tôi lại mải mê với màn hình Apple
 • than actually feeding him one.
  hơn là giúp đỡ ông ta.
 • When the woman at the fundraising gala
  Khi một phụ nữ tại buổi gây quỹ
 • said "I'm so proud of you.
  nói với tôi: "Ta rất tự hào"
 • It must be so hard teaching those poor, unintelligent kids,"
  "Cậu đã rất vất vả dạy dỗ những trẻ nghèo và tối dạ này?"
 • I bit my lip, because apparently we needed her money
  Tôi chỉ biết im lặng vì chúng tôi cần tiền của bà ấy
 • more than my students needed their dignity.
  hơn là tụi nhỏ cần danh phẩm của chúng.
 • We spend so much time
  Chúng ta luôn dành quá nhiều thời gian
 • listening to the things people are saying
  để lắng nghe những gì người khác nói
 • that we rarely pay attention to the things they don't.
  nhưng hiếm khi để tâm đến những điều họ không nói ra.
 • Silence is the residue of fear.
  Im lặng chính là những gì sót lại từ nỗi sợ hãi.
 • It is feeling your flaws
  Đó là cái cảm giác sai lầm
 • gut-wrench guillotine your tongue.
  cắt mất lưỡi của bạn.
 • It is the air retreating from your chest
  Đó là hơi thở mắc nghẹn trong lồng ngực
 • because it doesn't feel safe in your lungs.
  vì bạn cảm thấy khó chịu từ trong phổi của mình.
 • Silence is Rwandan genocide. Silence is Katrina.
  Im lặng là nạn diệt chủng Rwanda. Im lặng là bão Katrina.
 • It is what you hear when there aren't enough body bags left.
  Là những gì bạn được nghe khi thi thể ngày càng nhiều.
 • It is the sound after the noose is already tied.
  Là âm thanh dây thòng lọng bịthắt lại.
 • It is charring. It is chains. It is privilege. It is pain.
  Đó là tro tàn, là xiềng xích. Là đặc ân và cũng là đau đớn.
 • There is no time to pick your battles
  Bạn sẽ chẳng kịp chọn trận chiến
 • when your battles have already picked you.
  vì chính nó đã chọn bạn rồi.
 • I will not let silence wrap itself around my indecision.
  Tôi sẽ không để sự im lặng làm mình do dự thêm nữa.
 • I will tell Christian that he is a lion,
  Tôi sẽ nói với người Cơ đốc ấy: anh là một con sư tử,
 • a sanctuary of bravery and brilliance.
  hiện thân của sự dũng cảm và lỗi lạc.
 • I will ask that homeless man what his name is
  Tôi sẽ hỏi tên người vô gia cư
 • and how his day was, because sometimes
  và dăm câu ba điều về cuộc sống.
 • all people want to be is human.
  Vì đôi lúc những gì ta cần là được đối xử như một con người.
 • I will tell that woman that my students can talk about
  Tôi sẽ nói với phụ nữ kia: học sinh của tôi nói về
 • transcendentalism like their last name was Thoreau,
  Thuyết siêu nghiệm dễ dàng như nói họ của mình là Thoreau,
 • and just because you watched one episode of "The Wire"
  và vì bà đã xem một tập "The Wire"
 • doesn't mean you know anything about my kids.
  không có nghĩa là bà hiểu hết về chúng.
 • So this year,
  Vậy nên năm nay,
 • instead of giving something up,
  thay vì từ bỏ điều gì đó,
 • I will live every day as if there were a microphone
  tôi sẽ sống trọn từng ngày như thể mình có gắn một chiếc micro
 • tucked under my tongue,
  dưới lưỡi
 • a stage on the underside of my inhibition.
  và một sân khấu bị kìm nén dưới đáy.
 • Because who has to have a soapbox
  Bục giảng để làm chi
 • when all you've ever needed is your voice?
  khi mà tất cả những gì bạn cần chỉ đơn giản là cất tiếng nói?
 • Thank you.
  Xin cảm ơn!
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
  • Từ vựng speech
   speech /spiːtʃ/ danh từ
   bài nói, bài diễn văn
  • Từ vựng civil
   civil /ˈsɪv.əl/ tính từ
   (thuộc) công dân
  • Từ vựng internalize
   internalize /ɪnˈtɜː.nəl.aɪz/ ngoại động từ
   tiếp thu (phong tục, văn hoá...)
  • Từ vựng consequence
   consequence /ˈkɒn.sɪ.kwəns/ danh từ
   hậu quả, kết quả
  • Từ vựng discrimination
   discrimination /dɪˌskrɪm.ɪˈneɪ.ʃən/ danh từ
   sự đối xử phân biệt
  • Từ vựng violence
   violence /ˈvaɪə.ləns/ danh từ
   bạo lực, sự cưỡng bức
  • Từ vựng genocide
   genocide /ˈdʒen.ə.saɪd/ danh từ
   tội diệt chủng
  • Từ vựng meaningful
   meaningful /ˈmiː.nɪŋ.fəl/ tính từ
   đầy ý nghĩa, có ý nghĩa
  • Từ vựng indulge
   indulge /ɪnˈdʌldʒ/ nội động từ
   ham mê, say mê, thích thú
  • Từ vựng sanctity
   sanctity /ˈsæŋk.tə.ti/ danh từ
   tính thiêng liêng, tính thánh
  • Từ vựng ignorance
   ignorance /ˈɪɡ.nər.əns/ danh từ
   sự ngu dốt, sự không biết
  • Từ vựng existence
   existence /ɪɡˈzɪs.təns/ danh từ
   sự tồn tại, sự sống, sự sống còn; cuộc sống
  • Từ vựng endorse
   endorse /ɪnˈdɔːs/ ngoại động từ
   xác nhận; tán thành
  • Từ vựng unintelligent
   unintelligent /'ʌnin'telidʤənt/ tính từ
   không thông minh, tối dạ
  • Từ vựng affirmation
   affirmation /,æfə:'mei∫n/ danh từ
   sự khẳng định, sự xác nhận; sự quả quyết
  • Từ vựng indecision
   indecision /ˌɪn.dɪˈsɪʒ.ən/ danh từ
   sự do dự, sự thiếu quả quyết
  • Từ vựng sanctuary
   sanctuary /ˈsæŋk.tʃʊə.ri/ danh từ
   nơi tôn nghiêm (nhà thờ, chùa chiền)
  • Từ vựng bravery
   bravery /ˈbreɪ.vər.i/ danh từ
   tính gan dạ, tính can đảm
  • Từ vựng underside
   underside /ˈʌn.də.saɪd/ danh từ
   mặt dưới, cạnh dưới, phía dưới
  • Từ vựng inhibition
   inhibition /ˌɪn.hɪˈbɪʃ.ən/ danh từ
   sự ngăn chặn, sự hạn chế, sự kiềm chế
  • Từ vựng transcendentalism
   transcendentalism /,trænsen'dentəlizm/ danh từ
   (triết học) thuyết tiên nghiệm
  • Từ vựng homeless
   homeless /ˈhəʊm.ləs/ tính từ
   không cửa không nhà, vô gia cư